Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1231. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2011, stran 3540.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 4. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Razkrižje za leto 2011 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Proračun
                          leta 2011
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)        2.053.761
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.212.185
70   DAVČNI PRIHODKI                848.780
    700 Davki na dohodek in dobiček        782.310
    703 Davki na premoženje            34.600
    704 Domači davki na blago in storitve     31.870
71   NEDAVČNI PRIHODKI               363.405
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   36.850
    711 Takse in pristojbine            1.000
    712 Globe in druge denarne kazni        1.700
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    4.300
    714 Drugi nedavčni prihodki          319.555
72   KAPITALSKI PRIHODKI              97.200
    720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov
    in prostorov                  81.300
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih sredstev            15.900
74   TRANSFERNI PRIHODKI              744.376
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           237.511
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sred. prorač EU         506.865
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.831.001
40   TEKOČI ODHODKI                309.426
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     129.299
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    21.434
    402 Izdatki za blago in storitve       132.443
    403 Plačila domačih obresti           8.540
    409 Rezerve                  17.710
41   TEKOČI TRANSFERI               434.517
    410 Subvencije                 10.000
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                215.575
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                   27.875
    413 Drugi tekoči domači transferi       181.067
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.056.233
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.056.233
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            30.825
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  30.825
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         222.760
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            0
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              100.000
50   ZADOLŽEVANJE                 100.000
    500 Domače zadolževanje            100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             322.760
55   ODPLAČILO DOLGA (550)             322.760
    550 Odplačila domačega dolga         322.760
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             0
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –222.760
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        –222.760
------------------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
    2010                      6.210
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(sredstva za delovanje proračunskih porabnikov)
Za delovanje neposrednih proračunskih porabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti-41), ne sme presegati 70% pravic porabe proračuna za leto 2011.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitev občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 11.848,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
10. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namen, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% bilance prihodkov in odhodkov.
11. člen
(rebalans proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
12. člen
(odredbodajalec)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Odredbodajalec proračuna je župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve
V. NADZOR
14. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Razkrižje v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.
Uporabniki proračuna som dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.
VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Razkrižje za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2011 ne bo dajala poroštev.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2011 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2011 ne smejo izdajati poroštev.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranje Občine Razkrižje v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 007-0045/2011-1
Šafarsko, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.