Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 322/3-3/2011 Ob-2389/11 , Stran 805
Št. 322/3-3/2011 Ob-2389/11
Javni razpis
sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 11/2006) objavlja Občina Kranjska Gora javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2011. II. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2011 se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora; – so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju (delovanja turističnih društev); – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; – poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom; – občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto. Prijava mora vsebovati: – prijavo, – obrazec I in – obrazec II. III. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2011. Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2011 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.: šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost, malo gospodarstvo ipd.). Na podlagi tega razpisa tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so izrazito komercialne narave. IV. Pogoji in merila Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju turizma v letu 2011, so naslednji: 1. Poročilo o delu v preteklem letu 2010. 2. Število članov društva s plačano članarino. 3. Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine in urejanje ter varstvo okolja. 4. Sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine. 5. Urejanje sprehajalnih in kolesarskih poti. 6. Organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, podjetij. 7. Organizacija tradicionalnih prireditev. 8. Organizacija tedenskih prireditev. 9. Sodelovanje pri prireditvah. 10. Število obiskovalcev na prireditvi. 11. Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti. 12. Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma. 13. Sodelovanje z društvi v občini in izven občine pri skupnih projektih. 14. Izobraževanje članov društva. 15. Izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe. 16. Sodelovanje na sejmih in drugih prireditvah. V. Višina sredstev Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2011, je 43.950 EUR. Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oziroma območjih delovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. VI. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov turističnih društev Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih programov in projektov Turističnih društev v Občini Kranjska Gora in sprejetimi merili. VII. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora in na spletni strani http://obcina.kranjska-gora.si. VIII. Rok in način prijave: pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 18. 4. 2011 na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2011 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 18. 4. 2011, oddana do 12. ure, v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora. Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. IX. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja turističnih programov in projektov Turističnih društev v Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju. X. Informacije in navodila Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04/580-98-12.
Občina Kranjska Gora