Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 6712-7/2011 Ob-2408/11 , Stran 807
Št. 6712-7/2011 Ob-2408/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št. 600-01-3/2006/) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v Mestni občini Novo mesto za leto 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2011. Prednostna področja so: – programi preprečevanja in lajšanja kroničnih nenalezljivih bolezni prebivalstva, – programi namenjeni za skrb za duševno zdravje in zdrav življenjski slog, – programi zdravstveno vzgojnih aktivnosti za predšolske otroke, osnovnošolce, mladino in študente, – preventivni programi na področju zgodnjega odkrivanja bolezni žensk (rak dojk, osteoporoza,...) in programi krepitve zdravja žensk, – programi ozaveščanja in zmanjševanja vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanje vseh vrst zasvojenosti med lokalnim prebivalstvom. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo: – nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirani kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer s sedežem v Mestni občini Novo mesto, – javni zavodi in zasebni zavodi, ki se ukvarjajo s preventivnimi programi in projekti zdravja v Mestni občini Novo mesto. Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa; – program oziroma projekt se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto; – organizacija ima sedež v Mestni občini Novo mesto; – v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju, ki je predmet tega razpisa; – imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; – imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; – imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo; – v letu 2010 so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti. Merila za dodelitev sredstev Za ocenjevanje posameznih programov oziroma projektov bodo uporabljena naslednja merila: – kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta ter jasni cilji programa; – sodelovanje uporabnikov v programu oziroma projektu; – realna finančna konstrukcija programa oziroma projekta; – dosedanje delo oziroma reference; – za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri. Prednostno bodo sofinancirani: – programi, ki v MO NM potekajo že več let in so uveljavljeni ter so že bili sofinancirani iz občinskih proračunskih sredstev; – programi, ki dopolnjujejo dejavnosti inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja preventivnih programov zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del obsega javne službe. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2011 je 20.000 EUR. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2011. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo s sklepom zavržene. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 15 dni. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 15. dne od objave v Uradnem listu RS (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2011«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih delovnih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2011, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si (pod rubriko Javna obvestila). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Suzana Potočar, tel. 07/393-92-49 ali e-pošti: suzana.potocar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto