Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 724 Ob-2339/11 , Stran 828
Št. 724 Ob-2339/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja zemljišča. b) Kraj: Kočevje/ JATA Emona d.o.o., Roška cesta 19. c) Vrsta nepremičnine: 1/3 delež parc. št. 1393/5, 1393/4, 1393/3, 1393/1, 1396/2, 1936/1, vse k.o. Kočevje. Izhodiščna cena je 11.818,00 EUR. d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Zemljišče pod gradbenim delom silosov za žita predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila: Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Višina varščine: Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 8. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 21. 4. 2011, do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela zemljišča v Kočevju – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2011 ob 9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve