Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1161. Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, stran 3413.

Na podlagi četrtega odstavka 85. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje določa pogoje in postopek za dodelitev ter kriterije za določitev višine trajne priznavalnine repatriiranim učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v zamejstvu in po svetu, ki za poučevanje slovenskega dopolnilnega pouka niso prejemali plačila (v nadaljnjem besedilu: priznavalnina).
2. člen
(upravičenci)
(1) Do priznavalnine je upravičena tista oseba, ki:
– ji je bil z upravno odločbo priznan status repatriirane osebe po zakonu, ki ureja področje odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja;
– je dopolnila 70 let starosti;
– je najmanj 15 let dokazano poučevala slovenski dopolnilni pouk med Slovenci v zamejstvu in po svetu in za svoje delo ni prejemala plačila.
(2) Državljanstvo Republike Slovenije ni pogoj za pridobitev priznavalnine.
3. člen
(vloga)
(1) Vlogo za pridobitev priznavalnine vloži oseba iz prejšnjega člena ali njen pooblaščenec na Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
– dokazila o krajih in dolžini brezplačnega poučevanja slovenskega dopolnilnega pouka;
– listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki vložnika.
4. člen
(odločanje o dodelitvi priznavalnine)
(1) Urad odloča o vlogi za dodelitev priznavalnine z odločbo v upravnem postopku.
(2) Urad odloča na podlagi mnenja posebne strokovne komisije, ki jo imenuje predstojnik urada.
(3) Priznavalnina se lahko dodeli osebi, ki je zanjo zaprosila v času trajanja statusa repatriirane osebe.
5. člen
(višina priznavalnine)
(1) Priznavalnina se odmeri v višini 30 do 45 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka po predpisih o socialno-varstvenih prejemkih.
(2) Višina priznavalnine je odvisna od dobe brezplačnega poučevanja slovenskega dopolnilnega pouka in se odmeri, kot je navedeno:
-------------------------------------------------------------
doba poučevanja:            višina priznavalnine:
-------------------------------------------------------------
15 do 20 let                       30%
nad 20 do 25 let                     35%
nad 25 do 30 let                     40%
nad 30 let                        45%.
-------------------------------------------------------------
(3) Odmerjena priznavalnina se v obdobju prejemanja po uradni dolžnosti uskladi ob vsakokratni spremembi ali uskladitvi osnovnega zneska minimalnega dohodka.
6. člen
(zagotavljanje sredstev in izplačevanje priznavalnine)
(1) Sredstva za izplačevanje priznavalnin zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna in s proračunske postavke urada.
(2) Priznavalnine v višini iz drugega odstavka prejšnjega člena se obračunajo vsak mesec, izplačujejo pa enkrat letno, v mesecu januarju za preteklo leto.
(3) Priznavalnine po tej uredbi izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki opravi tudi preračun iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Prejemnikom priznavalnine nakazuje zavod priznavalnino na njihove bančne račune.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prehodni določbi)
(1) Vloge za dodelitev trajnih priznavalnin učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, ki so vložene do 1. julija 2011, se obravnavajo v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) ter na njegovi podlagi izdano Uredbo o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Uradni list RS, št. 99/08 in 42/10).
(2) Trajne priznavalnine učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, ki so bile odmerjene v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) in Uredbo o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Uradni list RS, št. 99/08 in 42/10), se usklajujejo, obračunavajo in izplačujejo v skladu z določbami te uredbe.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Uradni list RS, št. 99/08 in 42/10).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. julija 2011.
Št. 00701-9/2011
Ljubljana, dne 31. marca 2011
EVA 2011-1812-0001
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister