Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2333/11 , Stran 788
Ob-2333/11
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011) ter Seznama mentorjev, ki bodo v letu 2011 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev, objavlja Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2011
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je izbor mladih raziskovalcev, ki bodo v letu 2011 začeli usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti. 2. Mentorji in prosta mesta: izbrana mentorja sta prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec. in prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec. Pri vsakem mentorju je lahko izbran en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo glede na doseženo skupno število točk glede na merila iz 5. točke razpisa. Najboljše ocenjeni kandidat je prvi in ima prednost pri sklenitvi pogodbe za mesto mladega raziskovalca. V primeru, da najbolje ocenjeni kandidat ne sklene pogodbe, se pogodba ponudi naslednjemu kandidatu glede na skupno doseženo oceno. 3. Opis področij po posameznem mentorju Mentor: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec. Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a raziskave na področju Mikrobiologije in imunologije. Od kandidata/kandidatke se pričakuje znanje in izkušnje v biomedicini na področju imunologije. Informacije: mitja.kosnik@klinika-golnik.si. Mentor: prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec. Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal raziskave na področju Onkologije in molekularne biologije raka. Od kandidata/kandidatke se pričakuje poznavanje osnovnih metod molekularne biologije raka in aktivno znanje angleškega jezika. Informacije: tanja.cufer@klinika-golnik.si. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu (1) Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ali – ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00, ali – ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali – glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in – da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. (2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija. (3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. (4) Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. 5. Merila za ocenjevanje kandidatov so: – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, – že zaključen znanstveni magisterij, – vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva, – prejete nagrade oziroma priznanja, – objavljeni članki, – sodelovanje pri raziskovalnem delu, – razgovor z mentorjem. Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija in je razvidno iz priloženega ocenjevalnega lista. Mentorja bosta preverila izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenila glede na postavljena merila. 6. Čas financiranja Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer: – največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program), – največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na študijski program 3. bolonjske stopnje (novi program). Bolnišnica Golnik-KOPA bo sklenila s kandidatoma delovno razmerje za določen čas in sicer za obdobje financiranja, kot ga določa ARRS v skladu s 106. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. 7. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora vsebovati: 1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in podpisan (Obrazec MR/Pr/2011), 2. dokazilo o izobrazbi: – fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma izjavo (Izjava št. 3), da bo kandidat diplomiral ali predložil odločbo o priznanju diplome za namen nadaljevanja izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do vključno 31. 8. 2011, s tem, da mora biti potrdilo o opravljeni ali nostrificirani diplomi kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje do 31. avgusta 2011, – potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju, – dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju, 3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem študiju, 4. fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva; (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista), 5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1), da se lahko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), 6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2), da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev; 7. če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. 8. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. 9. življenjepis. Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne priloge: 1. dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih; 2. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov; 3. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu. 8. Rok in način oddaje prijav Prijave s prilogami sprejema Bolnišnica Golnik-KOPA, Enota za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2011 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na zgoraj navedeni naslov do vključno torka, 10. maja 2011. Obravnavane bodo samo prijave, ki imajo vse z razpisom zahtevane elemente, vso zahtevano dokumentacijo in so prispele pravočasno. Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali. Vsak kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto. 9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni do 10. junija 2011. 10. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran, ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od prejema obvestila na naslov Bolnišnica Golnik-KOPA, Enota za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako »Pritožba – Javni razpis za prosta mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih v letu 2011«. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Nepravočasne in nepravilno označene pritožbe ne bodo upoštevane. 11. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani Bolnišnica Golnik-KOPA ali v Enoti za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, vsak delavnik od 8. do 13 ure. 12. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo v Enoti za razvoj ljudi pri delu, na tel. 04/256-94-47.
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik