Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 122-0003/2011 Ob-2362/11 , Stran 799
Št. 122-0003/2011 Ob-2362/11
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011 (Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06 in 45/07) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09), objavlja Občina Šentrupert
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programskih sklopov: – Programi na področju humanitarne dejavnosti – Programi za delo z zasvojenimi – Preventivni programi 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe za občane Občine Šentrupert, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave članov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, – humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ki združujejo člane iz Občine Šentrupert, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe, tudi za člane Občine Šentrupert, – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, tudi za člane Občine Šentrupert, – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. V primeru, da nimajo šifre podrazreda, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v roku, določenim z razpisom, – izpolnjene pogodbene obveznosti, če so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert, – imajo sedež v občini oziroma delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine Šentrupert, razen organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije ali države (v tem primeru se upošteva sorazmerni delež števila članov ali udeležencev v programih iz Občine Šentrupert), – so registrirani za izvajanje socialno varstvenih programov, ki so predmet javnega razpisa. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana, – imajo urejeno evidenco članstva, iz katere je razvidno, da so člani tudi iz Občine Šentrupert, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, – v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru javnega razpisa, – prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, – prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v javnem interesu Občine Šentrupert (npr.: Projekt zdrave občine). 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Merila so opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje, ki se uporablja do sprejetja lastnega pravilnika v Občini Šentrupert. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu občine za leto 2011: 8.050 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija bo na voljo po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, prevzem je možen osebno na sedežu naročnika, kontaktna oseba: Danica Grandovec ali na spletni strani, www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za socialno varstvo 2011« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. 10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Na predlog vrednotenja programov poda mnenje pristojna strokovna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana in se ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi občinskega sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem socialno varstvenih programov, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/343-46-07, 07/343-46-00.
Občina Šentrupert