Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 176/2011 Ob-2394/11 , Stran 823
Št. 176/2011 Ob-2394/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna št. 1 Parc. št. 252/7, neplodno, v izmeri 37 m2, vpisano v zk vl. št. 1, k.o. Cetore, in parc. št. 252/10, neplodno, v izmeri 78 m2, vpisano v zk vl. št. 1, k.o. Cetore. Zemljišči sta opredeljeni kot I. kmetijsko zemljišče. Izklicna cena je 15,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 1.725,00 EUR. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 22. 4. 2011, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Javna preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča, pod zap.št. 1– Ne odpiraj.« Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-04/2011 za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku Upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 22. 4. 2011, ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije