Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 410-0017/2011-1 Ob-2385/11 , Stran 804
Št. 410-0017/2011-1 Ob-2385/11
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 73/03, 18/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje v letu 2011 se lahko prijavljajo izvajalci neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki: – imajo sedež v Občini Kozje, – društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Kozje, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Kozje, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v letu 2011. IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2011, so določeni v Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje. V. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz II. točke javnega razpisa je 2.670 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. VI. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5. 2011, do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Humanitar 2011«, na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VII. Odpiranje vlog ne bo javno. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje za leto 2011 v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. VIII. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kozje ter na spletni strani občine, www.obcina-kozje.si, naslednji dan po objavi.
Občina Kozje