Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 2011-058 Ob-2443/11 , Stran 832
Št. 2011-058 Ob-2443/11
Občina Vodice na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10), 69. člen Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05, in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98), in Posamičnega programa prodaje za območje ŠS 14/3-3 OPPN Polje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež: organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Upravljavec javnega zbiranja ponudb je Kompare Boštjan s.p., Selanov trg 4, 1210 Ljubljana – Šentvid. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so posamezne zazidljive parcele v zemljiško knjižnem vložku 181, k.o. Polje, ki v prostorskem aktu nosijo naziv ŠS 13/3-3 Polje, za katere je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN Polje: – Parcela 199/19, oznaka parcele P1 v izmeri 500,61 m2, – Parcela 199/20, oznaka parcele P2 v izmeri 502,29 m2, – Parcela 199/22, oznaka parcele P3 v izmeri 511,19 m2, – Parcela 199/24, oznaka parcele P4 v izmeri 502,24 m2, – Parcela 199/26, oznaka parcele P5 v izmeri 510,54 m2, – Parcela 19928/, oznaka parcele P6 v izmeri 501,08 m2, – Parcela 199/21, oznaka parcele P 8v izmeri 500,91 m2, – Parcela 199/23, oznaka parcele P9 v izmeri 507,39 m2, – Parcela 199/25, oznaka parcele P 10v izmeri 503,50 m2, – Parcela 199/27, oznaka parcele P11 v izmeri 518,46 m2, – Parcela 199/29, oznaka parcele P12 v izmeri 524,50 m2, – Parcela 199/31, oznaka parcele P13 v izmeri 511,21 m2. 3. Vrsta pravnega posla: Občina Vodice v 2. členu navedene nepremičnine prodaja po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Varščina: višina varščine je določena na 10% ponujene cene. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini. Ponudba brez potrdila o plačilu varščine se obravnava kot nepopolna in se izloči iz postopka. Ponudniku, ki s svojo ponudbo ni uspel, se varščina vrne najkasneje v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Ponudniku, ki je s ponudbo uspel, se varščina všteje v kupnino. Kolikor ponudnik najpozneje v 30 dneh ne sklene pogodbe ali v roku ne plača kupnine, se šteje, da je odstopil od svoje ponudbe oziroma od pogodbe in prodajalec obdrži prejeto varščino. 5. Informacije o predmetu prodaje in kontaktna oseba prodajalca: podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup je mogoče pridobiti pri upravljavcu javnega zbiranja ponudb na naslovu: Kompare Boštjan s.p., Selanov trg 4, 1210 Ljubljana – Šentvid, GSM 040/476-306 oziroma ales@kompare-epremicnine.si. 6. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe: zainteresirani kupci v ponudbi na formularju, ki se nahaja pri upravljavcu javnega zbiranja ter na spletni strani www.vodice.si, v rubriki `javna naročila, razpisi in objave` navede: – ime in priimek/ naziv pravne osebe, – naslov stalnega bivališča/sedež, – davčna številka, – EMŠO/matično številko, – opredelitev predmeta nakupa (parcela), – ponujeno ceno za m2 (brez DDV), – dokazilo o plačilu varščine, – parafiran vzorec pogodbe. 7. Rok plačila kupnine: rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Kolikor izbrani ponudnik tudi po podaljšanju roka (vendar največ za 15 dni) ne podpiše pogodbe, upravljavec zadrži varščino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla in se nakaže na v pogodbi navedeni podračun prodajalca, št. 01338-6000000486, odprt pri Banki Slovenije. 8. Rok za oddajo ponudbe in vezanost na oddano ponudbo: rok za oddajo ponudbe je določen na 26. 4. 2011, do 9. ure. Javno odpiranje se izvede 3. maja, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice. Ponudnik je vezan na dano ponudbo še 8 dni po javnem odpiranju ponudb. V primeru več najugodnejših ponudb se postopek nadaljuje z neposrednimi pogajanji. 9. Ustavitev postopka: župan Občine Vodice lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo izkazani stroški in položena varščina. 10. Postopek: javno zbiranje ponudb se izvede z oddajo ponudbe v zaprti ovojnici in pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb OPPN Polje« priporočeno po pošti ali z neposrednim vročanjem, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo, komisija, ki je imenovana za izvedbo postopka, izloči in o tem obvesti ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko dopolni do odpiranja ponudb. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja – posamezne parcele, je javno zbiranje ponudb za predmetno parcelo neuspešno. 11. Zapisnik: ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v 8. členu te ga obvestila o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju ponudb se piše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije za izvedbo javnega postopka zbiranja ponudb. 12. Pogodba: z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15. dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Upravljavec lahko podaljša rok za podpis pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni.
Občina Vodice