Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 206/02-11 Ob-2391/11 , Stran 825
Št. 206/02-11 Ob-2391/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze1 b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09, 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v Občini Piran za leto 2011, ki so v upravljanju Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu: a) Prodajna mesta na mini tržnici pred vhodom na plažo v Portorožu (za čas od 15. 4. 2011 do 30. 10. 2011) – prodaja spominkov, bižuterije ali nakita – 2 mesti, – prodaja izdelkov iz kristala, keramike in porcelana – 1 mesto. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 4.000,00 EUR + DDV. II. Začasna prodajna mesta v Piranu: a) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 1. 5. 2011 do 19. 9. 2011) – prodaja umetniških slik ali drugih umetnin – 1 mesto, – prodaja spominkov, bižuterije ali nakita – 2 mesti. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV. Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino. Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po posamezni namembnosti. V primeru enake ponujene cene za isto dejavnost bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Kolikor se stojnica za določeno namembnost ne bo oddala, se bo stojnica oddala naslednji najvišji ponudbi v okviru drugih razpisanih namembnosti na lokaciji. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno ceno! Oddaja stojnic v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic (več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje ponudb izločila. Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo dejavnost. Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov. Najemnina za prodajno mesto se poravna 50% ob podpisu pogodbe ter 50% najkasneje do 15. julija 2011. Ponudnikom, ki nudijo takojšnje plačilo najemnine in le-to poravnajo ob podpisu pogodbe, nudimo 3% popust. Ponudniki so dolžni ob podpisu pogodbe vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo stojnice, katera se jim ob koncu sezone ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru poškodovanja stojnic se varščina za stojnice ne vrača. Izbrane ponudnike bremeni tudi sorazmerni strošek izvedbe razpisa. Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila: 1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti: – samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela; – gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 2. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnem mestu; 3. dokazilo o plačilu 700 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač., št. 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »II. – prodajna mesta za leto 2011 – Ne odpiraj«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele najkasneje do 18. 4. 2011 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 18. 4. 2011 ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku. Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu prvega obroka najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in 15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.