Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2406/11 , Stran 824
Ob-2406/11
V skladu s 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ter 11. členom Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje
volitve
v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.
Splošno Za dan razpisa splošnih volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljnjem besedilu: volitve), s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 8. april 2011. Vsi člani Vzajemne so glede na starost razporejeni v pet starostnih razredov, in sicer: I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 18. 7. 1976 in mlajši (starost od 15 do 34 let); II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 3. 1. 1965 do vključno 17. 7. 1976 (starost od 34 do 46 let); III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 4. 6. 1954 do vključno 2. 1. 1965 (starost od 46 do 56 let); IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 24. 10. 1941 do vključno 3. 6. 1954 (starost od 56 do 69 let); V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključno 23. 10. 1941 in starejši (starost nad 69 let). V vsakem starostnem razredu se izvoli devet zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljevanju zastopniki) ter po 2 nadomestna zastopnika članov Vzajemne (v nadaljevanju nadomestni zastopnik) za vsakega zastopnika. Skupaj se torej v skupščino izvoli 45 zastopnikov ter 90 nadomestnih zastopnikov. Kdo ima pravico voliti in biti izvoljen Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 3. 2011 člani Vzajemne. Člani Vzajemne so vsi, ki imajo z Vzajemno sklenjeno zavarovalno pogodbo, katere čas trajanja je eno leto ali več. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico voliti zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo. Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 3. 2011 člani Vzajemne že najmanj eno leto. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico biti izvoljeni zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo, če so zavarovanci po opredeljeni pogodbi najmanj eno leto. Če članu po opredeljenem datumu preneha članstvo, izgubi pasivno volilno pravico. Pasivne volilne pravice nimajo zaposleni v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni vrsti kot Vzajemna, in člani organov vodenja in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne. Aktivno in pasivno volilno pravico kakor tudi podajanje podpore k volilnemu predlogu uresničuje član Vzajemne samo znotraj svojega starostnega razreda. Postopek kandidiranja Pogoj za veljavnost kandidature za zastopnika je predložitev volilnega predloga. K volilnemu predlogu člani Vzajemne lahko dajejo podporo – vsak član Vzajemne lahko poda podporo k samo enemu volilnemu predlogu. Kot veljaven se šteje volilni predlog, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. je pravočasen: predložen mora biti najkasneje do vključno 5. 5. 2011, in sicer na vložišče na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne dostave volilnega predloga so uradne ure na vložišču Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od 8. do 14.30, v petek od 8. do 13. ure; 2. je pripravljen na obrazcu »Volilni predlog«, ki je objavljen na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.; 3. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani enega ali več članov Vzajemne istega starostnega razreda kot je kandidat/i; 4. predlagani kandidat/i mora/jo imeti pasivno volilno pravico; 5. vsebovati mora navedbo najmanj enega do skupaj največ sedemindvajset kandidatov; 6. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlagatelja in podpornih članov; 7. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter navedbo izobrazbe predlaganega/ih kandidata/ov; 8. vsebovati morajo pisno izjavo predlaganega/ih kandidata/ov o soglasju h kandidaturi. Če je za istega/iste kandidata/e že predloženo njegovo/njihovo soglasje k drugemu volilnemu predlogu, le-tega ni potrebno ponovno predložiti. Največje število kandidatov posameznega starostnega razreda, ki so uvrščeni na glasovnico posameznega starostnega razreda, je štiriinpetdeset. Morebitni presežek kandidatov v posameznem starostnem razredu bo volilna komisija izločila, in sicer na naslednji način: 1. izločeni bodo kandidati z najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel kandidat s strani člana; 2. če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ne bo mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se bo med kandidati, ki bodo imeli enak obseg podpore, izvedel žreb. Vsi kandidati, ki bodo s strani volilne komisije potrjeni, bodo predstavljeni na spletnih straneh Vzajemne, po posameznih starostnih razredih. Če bo v posameznem ali vseh starostnih razredih predlagano manj kot sedemindvajset kandidatov, se bo rok za predložitev volilnih predlogov podaljšal, kar bo ustrezno javno objavljeno. Gradivo za glasovanje Vsak član Vzajemne po pošti, in sicer na zadnji znani naslov člana, prejme dokumente (zlasti navodilo za glasovanje, glasovnico, povratno kuverto, ….), ki jih potrebuje za izvedbo glasovanja. Veljavno se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži oziroma označi najmanj enega do največ sedemindvajset oseb – kandidatov. Vsak član Vzajemne ima pravico glasovati samo enkrat – enkrat oddati svoj glas. Način glasovanja Člani Vzajemne lahko glasujejo v okviru rednega ali predčasnega glasovanja. Član Vzajemne ne more pooblastiti druge osebe, da glasuje zanj, niti ne more na drugo osebo prenesti aktivne volilne pravice. Predčasno glasovanje 1. Glasovanje po internetu: Glasovanje po internetu se izvaja preko spletne strani Vzajemne, www.vzajemna.si, in traja od vključno 23. 5. 2011 do vključno 1. 6. 2011, in sicer od 00. ure do 24. ure vsakega dne. 2. Glasovanje po pošti: Član Vzajemne po pošti glasuje tako, da izpolni glasovnico, ter jo v zaprti povratni kuverti pošlje na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Glasovnice se lahko odda tudi z osebno vročitvijo na vložišče Vzajemne. Glasovnice, prejete po faksu, so neveljavne. Glasovanje po pošti traja od 23. 5. 2011 do vključno 1. 6. 2011. Za pravočasno prejete se štejejo tiste glasovnice, ki so na opredeljeni naslov predložene (prejete) najkasneje zadnji dan roka, to je do vključno 1. 6. 2011. Glasovnice, prejete po opredeljenem roku, ne glede na to, kdaj so poslane, se štejejo za neveljavne. 3. Glasovanje na mobilnem volišču: V primeru, ko je na posameznem kraju (poslovni prostori gospodarskih družb, pravnih oseb civilnega prava (domovi za ostarele, zavodi), ipd.) mogoče zagotoviti glasovanje več kot 500 članov Vzajemne, se na podlagi posredovanega zahtevka izvede glasovanje na mobilnem volišču. Glasovanje na mobilnih voliščih traja od 26. 5. 2011 do 1. 6. 2011, in sicer vsak dan od 9. do 17. ure. Zahtevek za glasovanje na mobilnem volišču se mora volilni komisiji Vzajemne predložiti najkasneje do vključno 18. 5. 2011. Pisni zahtevek lahko vloži pooblaščeni predstavnik vsaj 500 članov. Zahtevku morajo biti priloženi podatki o številu članov, lokaciji, kjer naj se izvede mobilno glasovanje, ter datumu izvedbe glasovanja. Volilna komisija najkasneje dva delovna dneva pred dnem začetka mobilnega glasovanja pisno odgovori na posamezni zahtevek za izvedbo mobilnega glasovanja, in sicer tako, da zahtevek potrdi in določi čas in kraj izvedbe mobilnega glasovanja, ali zahtevek kot neustrezen zavrne. Z upoštevanjem razpoložljivosti mobilnih volišč se bo glasovanje na mobilnem volišču lahko izvedlo tudi v primeru, če bo to zahtevalo manj kot 500 in več kot 100 članov Vzajemne. Redno glasovanje Glasovanje se bo izvajalo na voliščih, ki bodo na vseh poslovalnicah Vzajemne (Centrala in sedeži poslovnih enot, izpostave in zastopstva), in sicer: – Centrala Vzajemne, Vošnjakova 2, Ljubljana; Sedeži Poslovnih enot: – Poslovna enota Celje, Ljubljanska cesta 18 d, Celje; – Poslovna enota Koper, Pristaniška 14, Koper; – Poslovna enota Kranj, Koroška cesta 1, Kranj; – Poslovna enota Ljubljana, Mala ulica 3, Ljubljana; – Poslovna enota Maribor, Gosposka 8 – 10, Maribor; – Poslovna enota Murska Sobota, Slovenska ulica 48, Murska Sobota; – Poslovna enota Nova Gorica, Cankarjeva 12, Nova Gorica; – Poslovna enota Novo mesto, Trdinova 4, Novo mesto; – Poslovna enota Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 2, Ravne na Koroškem; Izpostave: – Poslovalnica Gregorčičeva, Gregorčičeva 5a, Celje; – Poslovalnica Šmarje pri Jelšah, Obrtniška 2, Šmarje pri Jelšah; – Poslovalnica Žalec, Ulica talcev 1, Žalec; – Poslovalnica Sežana, Partizanska cesta 66/d, Sežana; – Poslovalnica Cerknica, Partizanska cesta 2a, Cerknica; – Poslovalnica Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 25a, Ilirska Bistrica; – Poslovalnica Piran, Obala 114, Lucija, Portorož; – Poslovalnica Zlato Polje, Zlato polje 2, Kranj; – Poslovalnica Škofja Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka; – Poslovalnica Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3/b, Jesenice; – Poslovalnica Vošnjakova, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana; – Poslovalnica Litija, Valvazorjev trg 25, Litija; – Poslovalnica Grosuplje, Kolodvorska cesta 4, Grosuplje; – Poslovalnica Kamnik, Ljubljanska cesta 1, Kamnik; – Poslovalnica Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika; – Poslovalnica City, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; – Poslovalnica Ormož, Ptujska 25, Ormož; – Poslovalnica Lenart, Kraigherjeva 19/b, Lenart v Slovenskih goricah; – Poslovalnica Gornja Radgona, Partizanska cesta 20, Gornja Radgona; – Poslovalnica Lendava, Kranjčeva ulica 4, Lendava; – Poslovalnica Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, Ajdovščina; – Poslovalnica Tolmin, Trg Maršala Tita 8, Tolmin; – Poslovalnica Novo mesto 2, Prešernov trg 5, Novo mesto; – Poslovalnica Črnomelj, Zadružna cesta 33, Črnomelj; – Poslovalnica Brežice, Černelčeva 3/a, Brežice; – Poslovalnica Sevnica, Naselje heroja Maroka 29, Sevnica; – Poslovalnica Ribnica, Majnikova 1, Ribnica; – Poslovalnica Mozirje, Šmihelska 2, Mozirje; Zastopstva: – Zastopstvo Postojna, Prečna ulica 2, Postojna; – Zastopstvo Radovljica, Kranjska cesta 2, Radovljica; – Zastopstvo Trbovlje, Mestni trg 5a, Trbovlje; – Zastopstvo Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale; – Zastopstvo Idrija, Kosovelova ulica 8, Idrija; – Zastopstvo Slovenska Bistrica, Partizanska 21, Slovenska Bistrica; – Zastopstvo Ptuj, Trstenjakova 5, Ptuj; – Zastopstvo Krško, Bohoričeva 9, Krško; – Zastopstvo Kočevje, Ljubljanska 25, Kočevje; – Zastopstvo Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec; – Zastopstvo Velenje, Trg mladosti 6, Velenje. Volišča bodo odprta v sredo, 8. 6. 2011, na Centrali in sedežih poslovnih enot od 9. do 18. ure, na izpostavah in zastopstvih pa od 9. do 17. ure. Član Vzajemne lahko glasuje na kateremkoli volišču. Član Vzajemne naj ima s seboj osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje) ki izkazuje njegovo identiteto. Na volišču so lahko prisotni tudi kandidati in opazovalci, člani Vzajemne, in sicer največ eden iz vsakega starostnega razreda. Kandidati in opazovalci, ki bi želeli biti prisotni na posameznem volišču, morajo predložiti pisno prošnjo na vložišče Vzajemne (naslovljeno za »Volilno komisijo«) najkasneje do vključno 2. 6. 2011. Volilna komisija Volilni komisija ima sedem članov, in sicer: Mojca Cvetko, Igor Ilijaš, Jože Benec, Ana Bilbija, Marija Rous, Mirko Miklavčič in Dušan Kidrič. Izid volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ki ga bo razglasila volilna komisija, bo objavljen na spletni strani družbe, www.vzajemna.si. Dokumenti in informacije v zvezi z volitvami Pravilnik o volitvah, ki podrobneje določa volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ter drugi dokumenti in obrazci, ki se jih uporablja v volilnem postopku, so na vpogled članom Vzajemne na sedežu Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, ter na sedežih poslovnih enot Vzajemne, v tajništvu direktorja, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ter na spletni strani družbe, www.vzajemna.si., in sicer z upoštevanjem rokovnika posameznih volilnih opravil. Kakršnekoli spremembe glede datumov izvedbe posameznih volilnih opravil, do katerih bi prišlo zaradi določenih zunanjih okoliščin, bodo pravočasno sporočene članom Vzajemne, in sicer z objavo na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. uprava družbe