Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1218. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3507.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine v Občini Kranjska Gora:
– parc. št. 681/13 in 681/14, obe k.o. Gozd, ki predstavljata zemljišče, na katerem je postavljeno igrišče v Gozdu Martuljku in
– parc. št. 869/2 in 870, obe k.o. Dovje, ki predstavljata pokopališče na Dovjem.
II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa se vpišeta v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o. Gozd in k.o. Dovje, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi sprejetega sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/75-6/2010-EK
Kranjska Gora, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.