Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 35476/2010 Os-2420/11 , Stran 843
Dn 35476/2010 Os-2420/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Hrast, Borjana 79, Breginj, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. 3. 2011 pod opr. št. Dn 35476/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupne pogodbe št. 3119/1-67-OD z dne 4. 10. 1967, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška, v redni likvidaciji, Celovška c. 87, kot prodajalcem, in Reli Grad, Ljubljana, Celovška c. 126, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup garsonjere, v izmeri 25,00 m2, v IX. nadstropju, jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer Na jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103, Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131, k.o. Zgornja Šiška, – darilne pogodbe z dne 3. 4. 1972, sklenjene med Avrelijo-Marijo (tudi Reli) Grad, Ljubljana, Celovška c. 126, kot darovalko, in Antonom Gradom, Celovška c. 126, Ljubljana, zastopan po materi Herti Grad, kot obdarjencem, katere vsebina je daritev garsonjere, v izmeri 26,00 m2, v IX. nadstropju, jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer Na jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103, Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131, k.o. Zgornja Šiška, – kupne pogodbe z dne 24. 6. 1980, sklenjene med Antonom Gradom, Ljubljana, Celovška c. 103, kot prodajalcem, in Stojanom Cigojem, Ljubljana, Rutarjeva 7, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup garsonjere, v izmeri 25,00 m2, v IX. nadstropju, jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer Na jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103, Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131, k.o. Zgornja Šiška in – kupoprodajne pogodbe z dne 12. 1. 1992, sklenjene med Majo Zlatnar, rojeno Cigoj, Rutarjeva 7, kot prodajalko, ter Branetom Vršnikom, Maroltova 12, in Iztokom Šekoranja, Iga Grudna 13, kot kupcema, katere vsebina je prodaja oziroma nakup garsonjere, v izmeri 25,00 m2, v IX. nadstropju, jugozahod, št. 119, v stolpnici garsonjer Na jami, sedaj 119.E, Celovška c. 103, Ljubljana, vpisana v vl. št. 3937/131, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 28. 3. 2011