Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1245. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje, stran 3565.

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11) ter 11. in 12. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje
I
Območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, ki se povezujejo v Območno razvojno partnerstvo Pokolpje, se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo (v nadaljnjem besedilu: območje), na katerem se v obdobju od leta 2011 do leta 2016 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
II
Za območje se sprejmejo naslednji ukrepi razvojne podpore:
– Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2016 v višini 20.000.000 eurov, ki ga izvede Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
– Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
– Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
– Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja se dodelijo v okvirni višini 2.200.000 eurov v okviru Ukrepov 311 in 312 iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 in se izvede tako, da se s pomočjo meril za izbor pri ocenjevanju projektov na javnih razpisih prijaviteljem iz Pokolpja dodelijo dodatne točke – izvedba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za jugovzhodno Slovenijo v okvirni višini 2.500.000 eurov, ki ga izvede Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
– Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju (3. razvojna os, 3.A razvojna os, obnova regionalne ceste R1-216, železniška infrastruktura na območju Pokolpja) v okvirni višini 254.102.024 eurov, ki ga izvede Ministrstvo za promet. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določi z državnim proračunom;
– Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju v okvirni višini 7.585.000 eurov. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določi z načrti razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Ukrep 2 in Ukrep 3 pa se uporabljata od 1. januarja 2011.
Št. 30300-2/2011
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
EVA 2011-1536-0015
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik