Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 6712-7/2011 Ob-2411/11 , Stran 812
Št. 6712-7/2011 Ob-2411/11
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na področju športa, mladine, preventivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto za leto 2011 in za leta od 2011 do 2013
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2011 in za leta 2011 do 2013. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa; 2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto; 3. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva; 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; 6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo; 7. v letu 2010 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti. Merila za dodelitev sredstev 1. kvaliteta in realnost predloženega programa; 2. sodelovanje uporabnikov; 3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu; 4. finančna konstrukcija programa; 5. dosedanje delo oziroma reference. Prednostno bodo sofinancirani: – programi, ki se izvajajo redno in so uporabnikom na voljo vsak dan; – programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011 znaša 139.000,00 EUR. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2011. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 23. aprila 2011. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 23. aprila 2011 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2011, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto, na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si. V ponedeljek, 11. aprila 2011, ob 14. uri, bo v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž) organizirano informativno srečanje o javnem razpisu.
Mestna občina Novo mesto