Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2437/11 , Stran 782
Ob-2437/11
Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, 20/11), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,109/08,49/9, 38/10 – ZUKN in 107/10), Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah), (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015, Sklep Vlade RS št. 30301-2/2010/6 ter sprememb Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015 št. 30301-2/2010/12, z dne 20. 5. 2010 ter št. 30301/2010/16 z dne 17. 2. 2011, ki jih je sprejela Vlada RS in Navodila za delovanje Projektne pisarne Vlade RS v Pomurski regiji, št. 007-25/2009-130 z dne 17. 3. 2011, objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SVLR)
tretji javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 Številka javnega razpisa: 4300- 30/2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter stroške nematerialnih naložb. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč – po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št. sheme: BE01-1783262-2010). 2. Razpoložljiva sredstva Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo v tem razpisu na voljo za sofinanciranje, znaša 1.400.000,00 EU in se razpisujejo za leto 2011. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 9606 -Razvoj Pomurja. 3. Vrednost sofinanciranja in vrednost projekta Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih vrednost sofinanciranja investicije znaša od 30.000 do 50.000 EUR ob upoštevanju zgornje meje intenzivnosti državnih pomoči. Zgornja meja intenzivnosti državne pomoči lahko znaša do 30% upravičenih stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena. Za srednje velika podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za majhna podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. Podrobnejši opis regionalne državne pomoči se nahaja v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 3.2.1. Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 4. Upravičeni prijavitelji Osnovni predpogoj: Na ta razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ne glede na njihovo pravno obliko, imajo registriran sedež na območju izvajanja zakona in začetno investicijo v celoti izvajajo na območju izvajanja zakona. Pomurska regija po zakonu obsega območja občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej. Ostali pogoji za upravičene prijavitelje so navedeni v Navodilih za prijavitelje v, poglavju 4.1. 5. Neupravičeni prijavitelji Podrobna opredelitev neupravičenih prijaviteljev je navedena v Navodilih za prijavitelje v poglavju 4.2. 6. Upravičeni projekti Podrobna opredelitev upravičenih projektov je navedena Navodilih za prijavitelje v poglavju 4.3. 7. Neupravičeni projekti Podrobna opredelitev neupravičenih projektov je navedena Navodilih za prijavitelje v poglavju 4.4. 8. Obdobje upravičenosti stroškov sofinanciranja Regionalno državno pomoč je mogoče dodelili samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na ta javni razpis. Stroški prijavitelja, ki so nastali po oddaji vloge, ne bodo povrnjeni, če – ne bo odobreno sofinanciranje projekta, – se razpis razveljavi. Začetne investicije podjetij morajo biti zaključene najkasneje do 27. 10. 2011. Prejemnik mora izstaviti zahtevek za izplačilo in ga skupaj s prilogami, predvidenimi v pogodbi, posredovati SVLR najkasneje do 27. 10. 2011. Odobrenih sredstev, ki ne bodo porabljena v letu 2011, ne bo mogoče koristiti v naslednjem letu. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 1. stroški nakupa strojev in opreme, 2. stroški nematerialnih naložb. Podrobnosti o posamezni kategoriji stroškov so navedene v Navodilih za prijavitelje v poglavju 6. 10. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni in posebni pogoji za dodelitev sredstev po tem javnem razpisu so podrobneje opisani v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 7. 11. Merila za izbor projektov Na osnovi meril se bodo ocenjevale le formalno in vsebinsko popolne vloge. Vsaka vloga oziroma projekt lahko doseže največ 30 točk. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 10 točk. V nobenem primeru vloga, ki je pri merilu pod zaporedno št. 1 » zaposlovanje« prejela 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. Merila za izbor so podrobneje opredeljene v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 8. 12. Odgovornost in obveznosti prijavitelja Odgovornost in obveznosti prijavitelja so podrobneje opredeljene v Navodilih za prijavitelje v poglavju 9. 13. Popolna vloga Vloga je popolna, če vsebuje: 1. en izvirnik izpolnjenih obrazcev v tiskani obliki, 2. zahtevano dokumentacijo. Razpisni obrazci ne smejo biti ročno izpolnjeni, razen podpisov odgovorne osebe. Vloga – obrazci in priložena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Če so priloge v tujem jeziku, mora biti priložen prevod. Prijavitelj mora do predpisanega roka za oddajo vlog predložiti vlogo v pravilno opremljeni zaprti ovojnici. Vloga mora vsebovati izpolnjene natisnjene, s strani odgovorne osebe podpisane in žigosane obrazce, zvezane v skupen dokument po vrstnem redu, ki je naveden v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 10. 2. » priprava popolne vloge«. Podroben opis priprave popolne vloge se nahaja v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 10. 14. Odpiranje in pregled vlog ter izbor projektov Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 15. Izbor projektov Postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah: – formalna in vsebinska popolnost ter preverjanje upravičenosti ter – ocenjevanje na podlagi meril za izbor projektov (Navodila za prijavitelje, poglavje 8). 16. Formalna popolnost in preverjanje upravičenosti vlog Po evidentiranju prejetih vlog bo razpisna komisija izvedla preverjanje formalne popolnosti ter upravičenosti vlog. Prijavitelji vlog, pri katerih bo ugotovljena formalna nepopolnost, bodo v roku 8 dni po odpiranju pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo bo moral prijavitelj dopolniti v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vlogo je mogoče dopolniti samo v skladu s pozivom za dopolnitev. 17. Ocenjevanje na podlagi meril za izbor projektov Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril, določenih v poglavju 8 teh navodil. Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril: – število novo ustvarjenih delovnih mest, – koeficient gospodarnosti za zadnje znano leto dostopnosti podatkov 18. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: 1. Besedilo javnega razpisa, 2. Navodilo za prijavitelje, 3. Obrazce za pripravo vloge, 4. Seznam obstoječih poslovnih in obrtnih con na območju izvajanja zakona. Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, Navodilo in obrazci za prijavitelje ter dispozicija projekta) je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve prijavitelja, poslane na elektronski naslov: info@rra-mura.si. 19. Dodatne informacije V času trajanja javnega razpisa se lahko pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: Regionalna razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a, Murska Sobota, e-pošta: info@rra-mura.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 20. Rok in način prijave Vsak prijavitelj se lahko prijavi na ta razpis samo z enim projektom. Vloga je lahko oddana osebno ali poslane po pošti. Rok za oddajo vlog v okviru tega javnega razpisa je: – s priporočeno pošto: oddano najkasneje 19. 5. 2011, – osebna dostava: 20. 5. 2011 do 14. ure. V primeru sprememb rokov bodo le-te objavljene na spletnih straneh http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/ Vloga na razpis mora biti oddana zaprta in pravilno označena. Ovojnica je pravilno označena, če vključuje vse naslednje elemente: a) naslov, kamor se oddaja vloga: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, b) polno ime in naslov prijavitelja, c) besedilo: »Ne odpirajte – Javni razpis št. 4300-30/2011«. V primeru osebne dostave je vlogo potrebno dostaviti na gornji naslov, v glavno pisarno SVLR: 6. nadstropje, soba 643. Dostava je možna vsak delovni dan med 8.30 in 14. uro. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (razpisni obrazec št. 5), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 21. Obravnava vlog in izbor projektov Komisija bo odprla vloge v roku 8 dni od datuma za oddajo vlog. Prijavitelji, katerih vloge bodo formalno in/ali vsebinsko nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni od odpiranja vloge. Vloge bodo morale biti dopolnjene v roku 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. SVLR bo najkasneje v roku 60 dni od prejema zadnje dopolnitve vloge, posredovala prijaviteljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (nepovratnih sredstev). V Sklepu o dodelitvi sredstev bodo za odobrene projekte navedene informacije o nadaljnjih korakih za sklepanje pogodb. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SVLR in Projektne pisarne Vlade RS v Pomurju. 22. Spremembe javnega razpisa, vprašanja in odgovori V primeru, da bi se javni razpis in/ali njegova razpisna dokumentacija spremenila pred datumom zaključka javnega razpisa, bodo popravki objavljeni vsaj 6 dni pred rokom za oddajo vloge na spletni strani (če bo spremenjena samo razpisna dokumentacija): http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/. 23. Druge določbe Rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_v_pomurju/javni_razpisi/. po podpisu pogodb o sofinanciranju.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko