Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1094. Zakon o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B)
1095. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C)

Drugi akti

1096. Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1097. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2012 izdajo priložnostni kovanci

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1098. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Beltinci

1099. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.

Bistrica ob Sotli

1100. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Bistrica ob Sotli

Borovnica

1101. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1102. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2011
1103. Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra

Brežice

1104. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

Celje

1105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
1106. Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

Dolenjske Toplice

1107. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«

Hodoš

1108. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hodoš
1109. Letni program športa v Občini Hodoš za leto 2011

Komen

1110. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2012
1111. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen

Kranjska Gora

1112. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)

Ljubljana

1113. Odlok o razglasitvi hiše Spodnja Besnica 23 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1114. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1115. Odlok o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
1116. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Mežica

1117. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2010
1118. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2011
1119. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Mirna Peč

1120. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč
1121. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu

Naklo

1122. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2011

Nova Gorica

1123. Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica
1124. Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica
1125. Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

1126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Grčevje«
1127. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje«
1128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«
1129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Brezje – kanalizacija«
1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Šmihel – kanalizacija«
1131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«
1132. Odredba o ureditvi prometa na ulici Jedinščica

Puconci

1133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci
1134. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo)
1135. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci

Ribnica

1136. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica
1137. Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona R7/05 Breg pri Ribnici«
1138. Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza«
1139. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Grčarice«

Šmarješke Toplice

1140. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Šmarješke Toplice
1141. Odlok o dopolnitvah Odloka o razpisu svetovalnega referenduma za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice
1142. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Sonček pri OŠ Šmarjeta

Tolmin

1143. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
1144. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1145. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju projektov krajevnih skupnosti
1146. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
1147. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2011

Zavrč

1148. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žiri

1149. Odlok o predkupni pravici Občine Žiri

POPRAVKI

1150. Popravek Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti