Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1147. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2011, stran 3376.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 100. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 29. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2011
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila 2011 do 30. junija 2011 oziroma do uveljavitve proračuna občine za leto 2011 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09, 14/10, 58/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2010 in za iste programe kot v letu 2010.
(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo sredstva uporabiti do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2010.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2011.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2010.
(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 3. člena.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. aprila 2011 do 30. junija 2011 oziroma do uveljavitve proračuna občine za leto 2011 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost