Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1134. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo), stran 3348.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98 – Odl. US:U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US:U-I-278/07-17 in 4/10), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZDDP, 27/02 – Odl. US:U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 5. redni seji z dne 24. 3. 2011 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci (Uradni list RS, št. 106/05)
– popravek (Uradni list RS, št. 112/05)
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci (Uradni list RS, št. 79/08) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/11).
Št. 007-0009 /2011-2
Puconci, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Občina Puconci s sedežem v Puconcih 80 (v nadaljevanju: ustanoviteljica) javni zavod Razvojni zavod Puconci (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, informacijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področju razvoja podeželja, turizma, kulture in športa, za področje promocije, trženja turističnih in drugih izobraževalnih programov, za organizacijo in vodenje turističnih aranžmajev, za organizacijo kulturnih, turističnih, športnih, rekreacijskih in drugih družabnih prireditev; za oblikovanje in izvajanje študijskih, razvojno-raziskovalnih ter izobraževalnih programov, pomembnih za vzpodbujanje družbenega, gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja, razvoja podeželja, ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine, izvajanje in razvoj založništva na območju Občine Puconci, kakor tudi širše na območju Goričkega in obmejnih območij sosednjih držav.
2. člen
Zavod opravlja dejavnosti po 6. členu tega odloka kot neprofitne.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Razvojni zavod Občine Puconci.
Skrajšano ime: RZ Občine Puconci.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je: Puconci 79, 9201 Puconci.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
4. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
5. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanoviteljice za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DA/15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
DB/17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/ 17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DE/ 22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.240 Priprava za tisk
DE/22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G/52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G/52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
H/55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
H/ 55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H/55.400 Točenje pijač
I/60.22 Storitve taksistov
I/60.23 Drug kopenski, vodni in zračni potniški prevoz
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.120 Distribucija filmov in video filmov
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/ 92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.6 Športna dejavnost
O/92.7 Druge dejavnosti za sprostitev
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
7. člen
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s tem odlokom določenega zagotovljenega programa dela, v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
8. člen
Ustanoviteljica zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna Občine Puconci, za izvedbo programa zavoda – postavka kultura, šport, turizem, razvoj podeželja ter sredstev za plače in materialne stroške za zaposlene ter pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje.
Finančno-računovodska opravila za potrebe zavoda opravlja zavod ali občinska uprava Občine Puconci.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev,
– plačil uporabnikov za storitev javne službe,
– prihodkov, ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, daril in drugih zakonitih virov.
10. člen
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanoviteljica na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana. Podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti je s strani ustanoviteljice potrjen program dela. O zagotavljanju letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice se sklene pogodba o financiranju.
11. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe, vendar brez upravljavskih pravic. Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
12. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda ter zagotavljanje porabe njegovih storitev,
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo svet zavoda določi z letnim programom dela,
– daje soglasje k statutu zavoda, njegovim spremembam in dopolnitvam,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– odloča o odkupu ustanovnega deleža pravnim in fizičnim osebam na predlog sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– imenuje in razrešuje svet zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo 8.500,00 EUR,
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k letnemu programu dela zavoda in njegovemu finančnemu ovrednotenju,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, ter odlokom in statutom zavoda.
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet Občine Puconci.
13. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda, s soglasjem ustanoviteljice.
14. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča svet zavoda, s soglasjem ustanoviteljice.
15. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja svet zavoda, nadzoruje pa nadzorni odbor občine. Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov. Ustanoviteljica ima pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
VIII. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
16. člen
Organa zavoda so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.
1. Svet
17. člen
Svet zavoda sestavlja 7 članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Puconci:
– tri člane predlaga Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci,
– enega člana predlaga Športna zveza Puconci,
– en član je predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci izvolijo s tajnim glasovanjem,
– en član je predstavnik ustanovitelja,
– en član je župan.
Predsednika sveta imenujejo člani sveta izmed sebe na predlog ustanoviteljice.
Odločitve sprejema svet zavoda na seji.
18. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda, njegove spremembe in dopolnitve,
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti iz 6. člena odloka in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom ter način pokrivanja izgube,
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
– daje soglasje k najemanju posojil do 8.500,00 EUR,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela in storitve, katerih vrednost presega 8.500,00 EUR,
– predlaga ustanovitelju spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena ali spremembo dejavnosti zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in statutom zavoda,
– sprejema notranjo organizacijo zavoda ter število in vrste delovnih mest,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo finančno ovrednotenje,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem.
Podrobneje se pristojnosti sveta zavoda, kot tudi trajanje mandata in druga vprašanja določijo s statutom zavoda.
19. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani še za en mandat. Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom o delu sveta zavoda. Občinski svet Občine Puconci lahko razreši svet zavoda, če pri svojem delu ne upošteva razvojnih usmeritev, sprejetih na področju kulture, športa, turizma in razvoja podeželja.
2. Direktor
20. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Zavod zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe o najemanju posojil do 8.500,00 EUR s predhodnim soglasjem sveta zavoda, nad 8.500,00 EUR pa s predhodnim soglasjem ustanoviteljice. Pogodbe o izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za delo in storitve, katerih vrednost presega 8.500,00 EUR sklepa s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda. S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
3. Strokovni svet
21. člen
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela posameznega vsebinskega dela zavoda. Daje predhodna mnenja, pobude in predloge za reševanje posameznih vprašanj iz področja dela zavoda direktorju zavoda in svetu zavoda.
22. člen
Strokovni svet ima 5 članov in ga na predlog direktorja imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov.
Podrobnejše delovanje strokovnega sveta se opredeli v statutu zavoda.
4. Organizacija zavoda
23. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
IX. NADZOR
24. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pooblaščene finančne organizacije in nadzorni odbor Občine Puconci.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Zavod preneha delovati:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenim z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti,
– če ustanoviteljica sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli dvoje ali več zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
V primerih iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
26. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, Občinski svet Občine Puconci imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
27. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Ustanoviteljica imenuje svet zavoda najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka. Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v tridesetih dneh po imenovanju in ga predloži v soglasje Občinskemu svetu Občine Puconci.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci (Uradni list RS, št. 79/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe
5. člen
Javni zavod mora statut in druge akte zavoda uskladiti s tem odlokom v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe
3. člen
Javni zavod mora statut in druge akte zavoda uskladiti s tem odlokom v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost