Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1107. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«, stran 3305.

Na podlagi 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 78/99), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 34/99, 117/03, 48/07), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 8/00), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07) so Občinski svet Občine Dolenjske Toplice dne 3. 3. 2011, Občinski svet Občine Mirna Peč dne 22. 3. 2011, Občinski svet Občine Žužemberk dne 4. 3. 2011 in Občinski svet Občine Straža dne 27. 1. 2011 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Žužemberk in Občina Straža ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva kot enovit organ.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža. V notranjem krogu pa grbi občin ustanoviteljic skupne uprave.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic skupne uprave določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave morajo za vodenje in odločanje o prekrških izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja prekrške.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju preostalih županov občin ustanoviteljic skupne uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi.
9. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
(3) Župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Dolenjske Toplice, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo skupne uprave, odhodke iz naslova delovnega razmerja in druge ostale odhodke, ki jih organ potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojem proračunu in sicer vse občine ustanoviteljice v enakem deležu po ključu ene četrtine.
12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Prisotnost v ostalih občinah ustanoviteljic ter način dela se določijo v medsebojnem sporazumu.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Postopki javnih naročil se vodijo na sedežni občini.
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za skupno upravo.
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki izvirajo iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja sedežna občina, je vsaka preostala občina ustanoviteljica sedežni občini dolžna kriti v mesečnem pavšalu, ki se ga določi v medsebojnem sporazumu.
13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
14. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, način dela, opravljanja administrativno-strokovnih in drugi nalog za skupno upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti, določenimi s tem odlokom.
15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 14. člena odloka. Z odločitvijo o izstopu občina prevzame sorazmerni del zaposlenih v skupnem organu, po ključu določenem v sporazumu iz 14. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Vse začete zadeve in postopki, ki se vodijo v obstoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk, se nadaljujejo v skupni občinski upravi – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža.
(2) Dosedanji zaposleni obstoječe skupne občinske uprave – Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk nadaljujejo svoje delo v skupni občinski upravi – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža in se jih razporedi na ista delovna mesta, na katera so razporejeni v obstoječi skupni upravi.
(3) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave. V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt.
(4) Z akti iz prejšnjega iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v obstoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v obstoječi občinski upravi Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
17. člen
(1) Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža začne z delom z dnem uveljavitve tega odloka. Do uveljavitve tega odloka se nemoteno opravlja delo v obstoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
(2) Skupna uprava lahko prevzamem javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenimi v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS, št. 65/05, 72/07 in 4/10), ki se uporablja do začetka uporabe Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah, se objavi v uradnih glasilih Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirne Peči, Občine Žužemberk, Občine Straža in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
(3) Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 032-16/2010(0103)-23
Dolenjske Toplice, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
Št. 061-9/2009-4
Mirna Peč, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.
Št. 032-9/2011-2
Žužemberk, dne 4. marca 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
Št. 00700-9/2010-6
Straža, dne 4. marca 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost