Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1143. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2011, stran 3368.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 29. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in sestavni deli)
(1) S tem odlokom se za Občino Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) določajo višina in programska struktura proračuna Občine Tolmin za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna, posebnosti pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
(2) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
2. člen
(nevtralnost izrazov)
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(splošni del proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Stanje sredstev na računih proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del splošnega dela proračuna tekočega leta.
(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun 2011
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI           13.529.351,92
    TEKOČI PRIHODKI             10.770.682,21
70   DAVČNI PRIHODKI             8.831.155,21
    700 Davki na dohodek in dobiček     8.031.872,00
    703 Davki na premoženje          495.925,00
    704 Domači davki na blago
    in storitve                303.358,21
71   NEDAVČNI PRIHODKI            1.939.527,00
    710 Udeležba na dobičku
    in dohodki od premoženja         1.705.318,36
    711 Takse in pristojbine           2.000,00
    712 Denarne kazni              10.250,00
    713 Prihodki od prodaje blaga
    in storitev                 5.700,00
    714 Drugi nedavčni prihodki        216.258,64
72   KAPITALSKI PRIHODKI            265.311,07
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                  77.319,76
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmet. dolgor. sredstev      187.991,31
74   TRANSFERNI PRIHODKI           2.493.358,64
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij        2.453.358,64
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna EU     40.000,00
    II. SKUPAJ ODHODKI           14.382.360,76
40   TEKOČI ODHODKI              3.034.057,05
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim                 552.644,77
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost             90.034,00
    402 Izdatki za blago in storitve     2.165.296,28
    409 Sredstva, izločena v rezerve      226.082,00
41   TEKOČI TRANSFERI             4.658.631,60
    410 Subvencije               106.661,00
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom            1.989.199,96
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam         339.573,29
    413 Drugi tekoči domači transferi    2.223.197,35
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          6.007.390,11
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                 6.007.390,11
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          682.282,00
    431 Investicijski tansferi prav.
    in fizič. osebam, ki niso pror. upor.   110.500,00
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          571.782,00
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)         –853.008,84
    III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
    (PRIMANJKLJAJ)              –870.835,84
    III./2 TEKOČI PRESEŽEK
    (PRIMANJKLJAJ)              3.077.993,56
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         9.559,68
75   PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV             9.559,68
    750 Prejeta vračila danih posojil      1.999,68
    752 Sredstva kupnin iz naslova
    privatizacije                7.560,00
    V. DANA POSOJILA
    IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       2.268,00
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV             2.268,00
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije           2.268,00
    VI. PREJETA MINUS DANA
    POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV             7.291,68
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE                0,00
50   ZADOLŽEVANJE                   0,00
    500 Domače zadolževanje             0,00
    VIII. ODPLAČILA DOLGA              0,00
55   ODPLAČILA DOLGA                 0,00
    550 Odplačila dolga               0,00
    IX. SPREMEMBA STANJA
    SREDSTEV NA RAČUNIH            –845.717,16
    X. NETO ZADOLŽEVANJE               0,00
    XI. NETO FINANCIRANJE           853.008,84
-------------------------------------------------------------
    XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
    DAN 31. 12. 2010              845.717,16
-------------------------------------------------------------
4. člen
(posebni del proračuna)
(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(2) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani občine.
5. člen
(načrt razvojnih programov)
(1) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(2) Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije za projekte, uvrščene v načrt razvojnih programov.
(3) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko na predlog neposrednega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno ponovno potrditi občinski svet.
(4) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se v načrt razvojnih programov uvrstijo z uveljavitvijo proračuna za tekoče leto.
(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
6. člen
(raven in pristojnosti)
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
(2) Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
(3) Pristojnosti krajevne skupnosti izvršuje predsednik sveta krajevne skupnosti.
7. člen
(poraba prejemkov)
Vsi prejemki, razen izjem, določenih v 8. členu, so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov.
8. člen
(namenski prihodki)
(1) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah,
2. prihodki turistične takse, ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma,
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
6. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov,
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
8. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti,
9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za gradnjo komunalne opreme,
10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
(2) Prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se lahko porabijo za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, na katerega se ta nanašajo.
9. člen
(osnova prerazporejanja)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v posebnem delu proračuna na predlog neposrednega uporabnika odloča njegov predstojnik. Predstojnik neposrednega uporabnika je pooblaščen, da v skladu z ZJF in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa predstojnik neposrednega uporabnika lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna na predlog neposrednega uporabnika odloča predstojnik tistega neposrednega uporabnika, katerega pravica porabe se s prerazporeditvijo zmanjšuje.
(3) Predstojnik neposrednega uporabnika, ki odloča o prerazporeditvi, lahko pravico porabe zmanjša največ do višine 10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
11. člen
(pravni posli krajevnih skupnosti)
(1) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.
12. člen
(prevzemanje obveznosti)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za tekoče leto.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena v posebnem delu proračuna na proračunski postavki 032301.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
(proračunska rezerva)
(1) Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.
(2) Proračunska rezerva občine se v letu 2011 oblikuje v višini 195.000,00 EUR.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000,00 EUR odloča župan. O porabi župan dvakrat letno, in sicer v okviru polletnega poročila o izvrševanju proračuna in zaključnega računa proračuna, obvešča občinski svet.
(4) V primerih, ko znesek porabe sredstev proračunske rezerve občine presega višino, določeno v prejšnjem odstavku, o porabi odloči občinski svet s posebnim odlokom.
15. člen
(poročanje)
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o realizaciji veljavnega proračuna za tekoče leto.
4. POSEBNOSTI PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
16. člen
(pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem)
(1) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva oziroma se z njo razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 2.000,00 EUR.
(2) Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme predstojnik neposrednega uporabnika. V letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine se uvršča premično premoženje občine v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.
17. člen
(odpis dolga)
(1) Župan lahko dolžniku do skupne višine 500,00 EUR v posameznem letu odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Kot dolg iz prejšnjega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE
18. člen
(zadolževanje občine)
(1) Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance, in pod pogoji, ki jih določata ZJF in Zakon o financiranju občin.
(2) Občina se v letu 2011 ne bo dolgoročno zadolževala.
(3) Če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ni mogoče uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta 2011, t.j. do 31. decembra 2011.
(4) V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu.
19. člen
(zadolževanje javnega sektorja)
(1) Javno podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2011 lahko izda javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o., in sicer za zadolžitev do skupne višine glavnic 71.244,00 EUR za nakup dveh komunalnih vozil za odvoz odpadkov pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe z letno obrestno mero največ EURIBOR (6-mesečni) + 3% in odplačilno dobo posojila največ pet let.
(3) Soglasje iz prvega odstavka se v letu 2011 lahko izda tudi javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid – Tolmin, in sicer za zadolžitev do skupne višine glavnic 150.000,00 EUR za projekt izvedbe aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe z nominalno letno obrestno mero največ 6% in odplačilno dobo posojila največ eno leto.
20. člen
(poroštva občine)
(1) Občina sme v letu 2011 izdati poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov, in sicer največ do skupne višine glavnic 221.244,00 EUR. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
(2) Poroštva iz prejšnjega odstavka se v letu 2011 lahko izda javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o. in javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid – Tolmin za namen in pod pogoji, določenimi v 19. členu tega odloka.
(3) Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(razveljavitev sklepa)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep občinskega sveta z dne 14. aprila 2009, številka 473-0055/2009, o danem pooblastilu županu, da sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami občine pod vrednostjo 2.000,00 EUR.
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja občine v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok ter sklep o določitvi začasnega financiranja.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost