Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1117. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2010, stran 3324.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Mežica je občinski svet na 5. seji dne 28. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Mežica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del proračuna se objavita na spletni strani Občine Mežica na nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 410-0039/2011-1
Mežica, dne 28. marca 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost