Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1112. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6), stran 3313.

Na podlagi, 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN
Za obravnavano območje je bil v Uradnem listu RS, št. 90/10 že objavljen Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6).
Z novim sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da se pripravi občinski podrobni prostorski načrt – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6) v celoti po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
S prostorskim planom Občine Kranjska Gora je določeno, da je območje Mojstrana – fabrka (DM SK 6) namenjeno za stanovanja in kmetije (SK) in, da se območje ureja z ureditvenim načrtom (v skladu s termini današnje zakonodaje OPPN).
Interes Občine Kranjska Gora je, da se s sprejetjem OPPN za območje DM SK 6 omogoči ureditev zemljišč in gradnja novega stanovanjskega bloka in ureditev sosednjega stanovanjskega objekta. Preostali del zemljišč se nameni za prometne in parkovne ureditve.
2. člen
Območje OPPN
OPPN se izdela za celotno območje urejanja Mojstrana – fabrka, ki je v prostorskem planu določeno kot območje DM SK 6.
Območje zajema naslednja zemljišča s parc. št. 2030/13 – del, 1364, 1361/1, 1365, 1369, 1370/1, 1367, 1370/2, 1366, 1368/5, 1368/4, 1368/2, 1375/32, 1375/28, 1371, 1375/75, 1375/122, 1375/123, 1375/121, 1372, 1374/2, 1361/2, 1361/5, 1375/78, 1375/77, 1375/79 (del), 1361/3, 1361/7, 1361/2, 1373/4, 1373/17, 1373/3, 1373/2, 1373/1, 1373/18 (del), 1373/19 (del), 1375/128 (del), 1361/6, 1361/4, 1361/1, 1391/4 (del), vse k.o. Dovje.
Ocenjena velikost obdelave je cca 26.000 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za OPPN se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč in Občine Kranjska Gora.
4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|     | meseci  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8   |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|opravila v|akterji  |   |   |   |   |  |    |   |    |
|postopku |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|sklep o  |občina   |X  |   |   |   |  |    |   |    |
|pripravi |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|strok.  |načrtovalec| XXXX|XX  |   |   |  |    |   |    |
|podlage + |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|idejne  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|rešitve  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|izdelava |načrtovalec|   |XXXX |   |   |  |    |   |    |
|osnutka  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|OPPN   |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|pridob.  |nos. urej. |   |   |XXXX |XX  |  |    |   |    |
|smernic–30|      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|dni in  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|uskl.   |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|dopolnitev|načrtovalec|   |   |   |  XX|  |    |   |    |
|osnutka  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|OPPN   |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|javna   |občina   |   |   |   |   |  |    |   |    |
|razgrnitev|      |   |   |   |   |XXXX|    |   |    |
|OPPN- 30 |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|dni    |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|javna   |občina   |   |   |   |   | X |    |   |    |
|obravnava |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|1.    |OS     |   |   |   |   |  |    |   |    |
|obravnava |      |   |   |   |   | X |    |   |    |
|dop.osn. |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|OPPN   |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|zapisnik o|občina   |   |   |   |   |  |XX   |   |    |
|prip. in |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|predlogih |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|strokovna |načrtovalec|   |   |   |   |  |    |   |    |
|stališča |      |   |   |   |   |  |   XX|   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|stališča |župan   |   |   |   |   |  |    |   |    |
|do prip. |      |   |   |   |   |  |   X|   |    |
|in    |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|predlogov |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|dopolnitev|načrtovalec|   |   |   |   |  |    |XX  |    |
|predloga |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|OPPN   |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|mnenja k |nosilci  |   |   |   |   |  |    |  XX|XX   |
|predl.  |urej.   |   |   |   |   |  |    |   |    |
|OPPN- 30 |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|dni    |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|2.    |OS     |   |   |   |   |  |    |   | X   |
|obravnava |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|OPPN –  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|sprejem  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|objava v |občina   |   |   |   |   |  |    |   |    |
|uradnem  |      |   |   |   |   |  |    |   |   X |
|glasilu  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
|končni  |načrtovalec|   |   |   |   |  |    |   |    |
|elaborat |      |   |   |   |   |  |    |   |   X |
|(po    |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
|objavi)  |      |   |   |   |   |  |    |   |    |
+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+----+-------+-----+--------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Ljubljana (narava)
4. Ministrstvo za kulturo
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje
6. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
7. Komunala Kranjska Gora d.o.o. (za vodovod, odpadne vode in odpadke)
8. Elektro Gorenjske d.d. (za električno energijo)
9. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
10. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo)
11. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, kar se določi z dodatnim dopolnilnim sklepom.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK6) št. 3505/8-1/2010-BP, z dne 4. 11. 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/10.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/8-6/2010-BP
Kranjska Gora, dne 21. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost