Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1123. Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica, stran 3332.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s spremembami) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 31. marca 2011 sprejel
O D L O K
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci do dodelitve subvencije za mesečne vozovnice za dijake (v nadaljevanju: subvencija) v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina), merila in postopek dodeljevanja in izplačevanja subvencij.
2. člen
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
3. člen
Do subvencije so upravičeni občani, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– imajo državljanstvo Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
– imajo status dijaka in se vsakodnevno vozijo v šolo,
– niso prejemniki dodatka za prevoz do šole v okviru štipendij,
– so predhodno uveljavljali državno subvencijo za prevoz,
– da dohodek družine ne presega cenzusa za upravičenost do denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu za več kot 60%.
Za družinske člane po tem odloku se štejejo osebe, določene v Zakonu o socialnem varstvu.
Dohodek se ugotavlja po Zakonu o socialnem varstvu.
III. MERILA IN VIŠINA SUBVENCIJE
4. člen
Merilo za določitev subvencij je minimalni dohodek družine, katerega višina se določi po merilih Zakona o socialnem varstvu.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki po Zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade …) se v letu, ko so izplačani, kolikor presegajo 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3 mesece.
5. člen
Subvencija se dodeli v višini 100% od končne cene, ki jo plača dijak.
6. člen
Subvencija se lahko dodeli za določeno šolsko leto, in sicer od meseca septembra do meseca junija.
Subvencija pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se izplačuje prevozniku mesečno.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA SUBVENCIJE
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve subvencije vodi in o njej odloča Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica.
8. člen
Postopek za uveljavljanje subvencije se uvede na zahtevo upravičenca na obrazcu »Vloga za dodelitev subvencije za prevoz dijakov« (v nadaljevanju: vloga), ki mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vloga se dobi na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica ali na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
9. člen
Subvencije se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem šolskem letu.
Rok za vložitev vloge je do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do meseca maja tekočega šolskega leta.
10. člen
Postopek za dodelitev subvencij se izvaja v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
11. člen
Pogoji za pridobitev subvencije po tem odloku morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja subvencije.
Upravičenec mora mestni občini pisno sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do subvencije, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.
Spremembe iz drugega odstavka tega člena, ki vplivajo na upravičenost do subvencije, njeno višino ali na obdobje prejemanja, so sprememba števila oseb, sprememba vzgojno-izobraževalnega zavoda, sprememba statusa dijaka ter izguba ali začetek prejemanja dohodka iz dela.
O spremembah iz tretjega odstavka tega člena, mestna občina odloči z odločbo.
Če mestna občina ugotovi, da upravičenec v določenem roku mestni občini ni sporočil spremembe iz tretjega odstavka tega člena, v tem primeru ta oseba ne more uveljavljati subvencije tri mesece od ugotovitve dalje.
12. člen
Neupravičeno prejeta javna sredstva je oseba dolžna vrniti v 30 dneh od dokončnosti odločbe. Za obdobje od neupravičeno prejetih javnih sredstev do dokončnosti odločbe se obračunajo zakonsko določene zamudne obresti.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-232/2010
Nova Gorica, dne 31. marca 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost