Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Šmihel – kanalizacija«, stran 3346.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10 (ZLS-R)), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 10. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Šmihel – kanalizacija«
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Šmihel – kanalizacija« (Uradni list RS, št. 96/09), v nadaljnjem besedilu: Odlok.
2. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Črta se besedilo drugega odstavka 3. člena Odloka in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Določila tega Odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok MONM).«
V 3. členu Odloka se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem Odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.«
3. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
V 11. členu Odloka se črta tretji odstavek in se nadomesti z novim tretjim odstavkom z naslednjo vsebino:
»(3) Če podatka o neto tlorisni površini obstoječega objekta iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti, se podatek o neto tlorisni površini objekta povzame iz uradnih geodetskih evidenc, kar velja tudi v primeru, ko je neto tlorisna površina iz uradnih evidenc večja od neto tlorisne površine po predloženi projektni dokumentaciji.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine gradbene parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.«
Zadnji, četrti odstavek ostane nespremenjen, za njim pa se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek z naslednjo vsebino:
»(5) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
(6) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem odloku MONM.
(7) Ne glede na izračun komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje po tem Odloku je investitorju potrebno odmeriti minimalno višino komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje po Splošnem odloku MONM.«
4. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
V 12. členu Odloka se črta »Tabela: obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo infrastrukturo« in zadnji odstavek, ki se nadomesti z naslednjo tabelo in besedilom:
»Tabela: Obračunski stroški na enoto mere za novo infrastrukturo
+--------------------+----------------------+-------------------+
|  Infrastruktura  |  Cp(ij) (EUR/m2)  | Ct(ij) (EUR/m2) |
+--------------------+----------------------+-------------------+
| Nova kanalizacija |    2,744     |    8,714    |
+--------------------+----------------------+-------------------+
Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe kanalizacijsko omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke za obstoječe kanalizacijsko omrežje K1- za delno opremljeno območje po Splošnem odloku MONM.
Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum september 2008, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka MONM in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.«
5. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
V 14. členu Odloka se črtata drugi in tretji odstavek in se nadomestita z novim drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
»(2) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v skladu z določili Splošnega odloka MONM, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(3) Po Splošnem odloku MONM se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev«.
6. člen
(Prehodne in končne določbe)
Preostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi, če niso v nasprotju s Splošnim odlokom MONM.
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in zaključijo ob upoštevanju do sedaj veljavnega Odloka.
7. člen
(Veljavnost)
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-17/2011
Novo mesto, dne 10. marca 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost