Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1092. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

MINISTRSTVA

1056. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev
1057. Odredba o določitvi roka za vključitev Tehnološke agencije Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1058. Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek poravnavanja
1059. Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega pregona
1060. Poročilo o gibanju plač za januar 2011
1061. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1062. Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja
1063. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

OBČINE

Cerkno

1091. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2011

Črna na Koroškem

1064. Sklep o imenovanju podžupana Občine Črna na Koroškem

Dravograd

1065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd

Hodoš

1066. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2010
1067. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2011

Kamnik

1068. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011

Kanal ob Soči

1069. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu

Kočevje

1070. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kočevje
1071. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1072. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in prenosu zemljišča na Občino Kočevje

Kozje

1073. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence
1074. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine

Ljubljana

1075. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
1077. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1078. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1079. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Miren-Kostanjevica

1080. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Miren - Kostanjevica v obdobju april–maj 2011

Moravske Toplice

1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

Slovenj Gradec

1082. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec
1083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

1084. Odlok o ukinitvi Odloka o komunalnem redarstvu v Občini Šempeter - Vrtojba

Škofljica

1085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Šmartno pri Litiji

1086. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji

Tišina

1087. Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Turnišče

1088. Odlok o spremembi Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU3 in TU8 – Stanovanjsko območje Pasike« v Turnišču

Vitanje

1089. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«

Vojnik

1090. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«

POPRAVKI

1093. Popravek Uredbe o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti