Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1174. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce, stran 3438.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek) ter na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je župan Občine Ajdovščina dne 31. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce
1. člen
S tem sklepom se opredeli ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce (v nadaljevanju: OPPN cesta Stogovce), način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Ocena stanja
Obilne padavine so v septembru 2010 na odseku regionalne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja od km 6,800 do km 7,500 povzročile obsežno plazenje terena in udor ceste na več lokacijah. Samo območje potencialnih plazišč pa je vse od km 5,500 do km 8,500. S splazitvijo terena je bila prekinjena cestna povezava Predmeja–Ajdovščina oziroma povezava Trnovskega gozda z Vipavsko dolino. Prometna povezava trenutno poteka po državni cesti RT 936/1063 Col–Predmeja in R1-207/1413 Col–Ajdovščina, kar predstavlja bistveno podaljšanje poti predvsem za lokalno prebivalstvo. Na območju plazu je bil uničen in prekinjen daljnovod, ki napaja črpališče Skuk v sklopu vodovoda Gora. Trenutno črpališče obratuje z agregatom; dnevna oskrba le tega pa je omogočena samo preko planote Gora, kar bo v zimskem obdobju (snežne padavine – prevoznost ceste) predstavljalo resne težave z vodo oskrbo za približno 1500 prebivalcev. Z uničenjem ceste je preprečen tudi dostop do zgornjega dela plazu kar bistveno otežuje zagotavljanje stalnega nadzora nad plazom.
Razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Na osnovi »Sklepa za izvajanje intervencijskih ukrepov na plazu Stogovce«, izdanega s strani civilne zaščite, je občina Ajdovščina pristopila k reševanju problematike – iskanju začasne nadomestne ceste. Za dolgoročno in celovito rešitev nastalega problema pa je potrebno pristopiti k iskanju variant nove cestne povezave.
Pravna podlaga
Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) je območje opredeljeno kot gozd, 2. območje kmetijskih zemljišč in kmetijska zemljišča v zaraščanju. Po drugem odstavku 55. člena ZPNačrt se občinski podrobni prostorski načrt izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, ki niso določene v občinskem prostorskem načrtu. OPPN cesta Stogovce bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN cesta Stogovce bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN cesta Stogovce se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje se okoljsko poročilo pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. UPB2, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B);
– z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) ter
– s Pravilnikom o sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj s pobudnikom in z izbranim izdelovalcem OPPN cesta Stogovce in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Ajdovščina.
4. člen
(postopek in roki za pripravo)
1. Začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
Župan Občine Ajdovščina sprejme sklep o pripravi OPPN cesta Stogovce, ki se objavi v uradnem listu in na svetovnem spletu.
2. Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega akta v roku 30 dni pripravi osnutek OPPN cesta Stogovce;
– pripravljavec pošlje osnutek OPPN cesta Stogovce nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa in jih pozove, da v roku 30 dni od prejema vloge podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– nosilci urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa predložijo smernice v roku iz prejšnje alinee ter podajo tudi druge relevantne podatke, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja;
– če naravovarstvenih smernic v 30 dneh ni mogoče strokovno pripraviti, se rok v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;
– ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30 dneh odloči, ali je za OPPN cesta Stogovce treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
3. Dopolnjen osnutek OPPN cesta Stogovce:
– prostorski načrtovalec pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter dopolni osnutek OPPN cesta Stogovce tako, da posamezno strokovno rešitev pridobi s primerjavo variantnih rešitev posameznih prostorskih ureditev ali z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve, ki izhaja iz predhodno izdelanih strokovnih podlag;
– naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag in, v kolikor je treba izvesti celovito presojo vplivov izvedbe plana na okolje, izdelavo okoljskega poročila;
– ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh po prejemu dopolnjenega osnutka OPPN cesta Stogovce in okoljskega poročila oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
4. Sodelovanje javnosti:
– pripravljavec po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN cesta Stogovce in okoljskega poročila na sedežu pripravljavca, ki traja najmanj 30 dni; javno naznanilo mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve; pripravljavec med javno razgrnitvijo organizira javno obravnavo;
– v sklepu o javni razgrnitvi se navede vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja;
– pripravljavec v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge javnosti in občin ter do njih zavzame stališče ter jih objavi na svetovnem spletu.
5. Priprava predloga OPPN cesta Stogovce in sprejem:
– naročnik na podlagi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave ter stališč do pripomb zagotovi dopolnitev strokovnih podlag, vključno z okoljskim poročilom;
– prostorski načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog OPPN cesta Stogovce;
– pripravljavec pošlje nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa vlogo, s katero jih pozove, da dajo v 30 dneh mnenje k predlogu OPPN cesta Stogovce z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo do upoštevanja smernic;
– pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPPN cesta Stogovce na okolje in jih v istem roku pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki izda mnenje, ali so vplivi izvedbe OPPN cesta Stogovce na okolje sprejemljivi;
– prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa dopolni predlog OPPN cesta Stogovce;
– pripravljavec na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa zagotovi uskladitev predloga OPPN cesta Stogovce in ga pošlje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Ajdovščina skupaj s stališči do pripomb in predlogov javnosti;
– Občinski svet Občine Ajdovščina sprejme OPPN cesta Stogovce z odlokom.
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje naslednje faze in roke izdelave le-teh:
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Faza         |Rok    |Trajanje   |Nosilec    |
|           |izdelave  |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Sklep o pripravi OPPN|april 2011 |8 dni     |občina    |
|cesta Stogovce in  |      |       |       |
|objava sklepa    |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Študije variant   |maj 2011  |60 dni    |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Osnutek OPPN cesta  |junij 2011 |30 dni    |načrtovalec  |
|Stogovce za     |      |       |       |
|pridobitev smernic  |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Pridobitev odločbe  |julij 2011 |30 dni    |občina    |
|MOP o potrebnosti  |      |       |       |
|izvedbe celovite   |      |       |       |
|presoje vplivov na  |      |       |       |
|okolje (kolikor je  |      |       |       |
|potrebno)      |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Pridobivanje in   |julij 2011 |30 dni    |načrtovalec  |
|usklajevanje smernic |      |       |       |
|nosilcev urejanja  |      |       |       |
|prostora in priprava |      |       |       |
|usmeritev za     |      |       |       |
|projektiranje    |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Izdelava strokovnih |november  |120 dni    |       |
|podlag        |2011    |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Dopolnjen osnutek  |december  |30 dni po   |načrtovalec  |
|OPPN cesta Stogovce |2011    |prejemu    |       |
|           |      |strokovnih  |       |
|           |      |podlag    |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Okoljsko poročilo  |oktober  |45 dni    |       |
|           |2011    |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Pridobitev potrdila |november  |15 dni    |občina    |
|MOP o ustreznosti  |2011    |       |       |
|okoljskega poročila |      |       |       |
|(kolikor je potrebno)|      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Priprava gradiva za |januar 2012|10 dni po   |načrtovalec  |
|javno razgrnitev   |      |uskladitvi  |       |
|           |      |rešitev    |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Javno naznanilo javne|januar 2012|7 dni     |občina    |
|razgrnitve in javne |      |       |       |
|obravnave      |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Javna razgrnitev in |februar  |30 dni    |občina,    |
|javna obravnava   |2012    |       |načrtovalec  |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Stališča do pripomb |marec 2012 |21 dni po   |načrtovalec, |
|in uskladitev stališč|      |končani javni |občina    |
|           |      |razgrnitvi  |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Dopolnitev strokovnih|april 2012 |30 dni po   |načrtovalec  |
|podlag        |      |uskladitvi  |       |
|           |      |stališč    |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Predlog OPPN cesta  |maj 2012  |30 dni po   |načrtovalec  |
|Stogovce za     |      |uskladitvi  |       |
|pridobitev mnenj   |      |stališč    |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Pridobivanje in   |junij 2012 |30 dni    |načrtovalec  |
|usklajevanje mnenj  |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Recenzija      |junij 2012 |30 dni,    |       |
|           |      |sočasno s   |       |
|           |      |pridobivanjem |       |
|           |      |mnenj     |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Potrdilo MOP o    |junij 2012 |30 dni    |občina    |
|sprejemljivosti OPPN |      |       |       |
|cesta Stogovce za  |      |       |       |
|okolje (kolikor je  |      |       |       |
|potrebno)      |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Izdelava usklajenega |julij 2012 |14 dni po   |načrtovalec  |
|predloga OPPN cesta |      |pridobitvi  |       |
|Stogovce za sprejem |      |mnenj in   |       |
|           |      |recenziji   |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Priprava gradiva in |september |30 dni    |načrtovalec, |
|sprejem na občinskem |2012    |       |občina    |
|svetu        |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Objava odloka o OPPN |september |       |občina    |
|cesta Stogovce v   |2012    |       |       |
|Uradnem listu RS   |      |       |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
|Zaključni elaborat  |      |14 dni po   |občina    |
|           |      |objavi    |       |
+---------------------+-----------+--------------+--------------+
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo v postopku podati smernice k osnutku in mnenje k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja reke Soče;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje;
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Krajevna enota Ajdovščina;
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica;
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.;
– Občina Ajdovščina (občinske ceste);
– drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
V postopku bo sodelovala tudi Krajevna skupnost Lokavec.
Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju je Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik priprave OPPN cesta Stogovce: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1001 Ljubljana;
– naročnik OPPN cesta Stogovce ter vseh potrebnih strokovnih podlag: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1001 Ljubljana in Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina;
– pripravljavec OPPN cesta Stogovce: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina;
– načrtovalec OPPN cesta Stogovce bo izbran z javnim naročilom.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo potrebna), celotno izdelavo OPPN cesta Stogovce bosta financirala Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1001 Ljubljana in Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ajdovščina.
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Veljati začne z dnem objave.
Št. 3505-1/2011
Ajdovščina, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.