Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2441/11 , Stran 841
Ob-2441/11
Na podlagi 28. člena Statuta delniške družbe Blisk Montaža inštalacije, krovsko-kleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Blisk Montaža d.d.,
ki bo v torek, 10. 5. 2011, ob 16. uri, v predavalnici Srednje tehnične šole v Murski Soboti. I. Dnevni red in predlogi sklepov 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev delovnih teles. Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: Imenuje se organe skupščine v naslednji sestavi: Predsednik skupščine: Rituper Dejan, univ. dipl. prav. Uradni preštevalec glasov: Černjavič Štefan. Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ. dipl. prav. 2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2010. Predlog sklepa: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Blisk Montaža d.d. za leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini 685.687,46 EUR ostane nerazporejen. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in NS družbe za leto 2010. 4. Sprejem sklepa o plačilu sejnin članom nadzornega sveta Blisk Montaža d.d. Predlog sklepa: na predlog uprave znaša sejnina za člane nadzornega sveta Blisk Montaža d.d. 140,00 EUR bruto za leto 2011. II. Vpogled gradiva Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) Blisk Montaža d.d., Plese 9, Murska Sobota, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. III. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice poleg delničarjev tudi njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež družbe oziroma morajo biti osebno oddane najkasneje štiri dni pred skupščino. IV. Čas sklica Skupščina je sklicana dne 10. 5. 2011, ob 16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne, v istih prostorih, ob 16.30, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Blisk Montaža d.d. predsednik uprave Boris Goldinskij