Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1227. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011, stran 3535.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 31. marca 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja ter način in roki poročanja.
STRUKTURA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
I.   SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     37.777.709
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           31.757.334
70   DAVČNI PRIHODKI               22.405.774
    700 Davki na dohodek in dobiček       16.588.274
    703 Davki na premoženje           4.498.000
    704 Domači davki na blago in storitve    1.319.500
71   NEDAVČNI PRIHODKI              9.351.560
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  8.405.460
    711 Takse in pristojbine            12.600
    712 Globe in druge denarne kazni        135.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    30.000
    714 Drugi nedavčni prihodki          768.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI               75.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    10.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       65.000
73   PREJETE DONACIJE                10.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov      10.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI             5.935.375
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          3.774.415
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                    2.160.960
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       39.569.572
40   TEKOČI ODHODKI                9.032.295
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    2.213.156
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    366.954
    402 Izdatki za blago in storitve       5.540.505
    403 Plačila domačih obresti           5.000
    409 Rezerve                  906.680
41   TEKOČI TRANSFERI              12.955.811
    410 Subvencije                 740.800
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                5.653.800
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                  1.510.474
    413 Drugi tekoči domači transferi      5.050.737
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            15.388.566
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   15.388.566
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.192.900
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   456.500
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                 1.736.400
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki
    minus skupaj odhodki)            –1.791.863
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   
    7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki
    brez prihodkov od obresti minus skupaj
    odhodki brez plačil obresti)        –1.816.463
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
    (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči
    odhodki in tekoči transferi)        -9.769.228
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        90.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV               90.000
    750 Prejeta vračila danih posojil        30.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      60.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)          1.104.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                   1.104.000
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti                    1.104.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       –1.014.000
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)            1.320.000
50   ZADOLŽEVANJE                 1.320.000
    500 Domače zadolževanje           1.320.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           120.000
55   ODPLAČILO DOLGA                120.000
    550 Odplačilo domačega dolga          120.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –1.605.863
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.200.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        1.791.863
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA               2.746.863
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna je Načrt razvojnih programov.
Celotni proračun se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 240.000 EUR.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog oddelka za finance samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti Mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Mestni svet s posebnim odlokom.
4. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča Mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne takse, prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, sredstva prejeta od drugih občin iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, namenski prejemki krajevnih skupnosti in transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim položajem.
7. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni svet, nadzorni odbor, župan, oddelki občinske uprave in krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter področjih proračunske porabe v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe pri proračunskih uporabnikih z zaporedno številko od 01 do 11.
Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župana ne sme preseči 20% vrednosti celotne postavke.
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pismenimi sklepi prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme preseči 20% vrednosti postavke.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.
9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter posrednim proračunskim porabnikom ali drugimi koristniki sredstev.
10. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi samo za nakup nepremičnin.
11. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih proračunskih postavk.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega podprograma za tekočo oziroma investicijsko porabo posameznega neposrednega uporabnika proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
12. člen
V letu 2011 se bo Mestna občina Nova Gorica za izvedbo investicij zadolžila za obdobje daljše od koledarskega leta za 1.320.000 evrov.
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. tekočega leta, o zadolžitvi pa odloča župan.
13. člen
Mestna občina Nova Gorica lahko na osnovi sklepa Mestnega sveta izdaja poroštva vsem proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem do skupne višine 150.000 € potencialne letne obveznosti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet le, če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1.500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
POROČANJE
15. člen
Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni Oddelku za finance dostaviti medletno poročilo o poslovanju do 15. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z bilancami in obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta, premoženjsko bilanco do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je Mestna občina Nova Gorica ustanoviteljica so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.
Poleg tega so vse KS dolžne dostavljati podatke o realiziranih »izvirnih« prihodkih ter vseh realiziranih odhodkih najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Podatki o prihodkih morajo biti razčlenjeni po vrstah in 6-mestnih kontih. Podatki o odhodkih morajo biti razčlenjeni po proračunskih postavkah in po ekonomski klasifikaciji (6 mestni konto).
16. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Mestni občini Nova Gorica ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
17. člen
Župan Mestne občine Nova Gorica v juliju poroča Mestnemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, do 15. 4. pa predloži Mestnemu svetu tudi zaključni račun proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2011
Nova Gorica, dne 31. marca 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.