Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1229. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče, stran 3538.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10) in 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo in 110/09) je župan Občine Radeče dne 31. marca 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo na Dobravi
Ocena stanja
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01), je obravnavano območje opredeljeno kot ureditveno območje naselja – območje s sprejetim zazidalnim načrtom za območje KS 9 Dobrava v Radečah (v nadaljnjem besedilu: ZN).
Veljavni ZN se po sprejemu ni izvedel, zato se ob lokalni cesti Radeče–Brunk nahaja večja prosta, nezazidana površina. Od 29-ih načrtovanih stanovanjskih stavb, je na podlagi sprememb in dopolnitev ZN, zgrajena le ena stanovanjska hiša. Ostale površine so v kmetijski rabi (njiva ter travniki) oziroma poraščene z gozdom.
Razlogi
Razlog za začetek postopka priprave OPPN, ki bo na delu razveljavil veljavni ZN, je pobuda novih lastnikov zemljišč, ki želita na obravnavanem območju, zgraditi individualni stanovanjski hiši. Umestitve stavb in ostalih ureditev ni možno izvesti v skladu z veljavnim izvedbenim aktom.
Sprememba akta je nujna tudi zaradi zastarelosti obstoječega zazidalnega načrta in novih dejstev v prostoru.
2. Območje OPPN
Območje obravnave se nahaja južno od Radeč, ob lokalni cesti Radeče–Brunk. Območje OPPN obsega parcelne številke: 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/12, 192/1, 192/10 in del 589, vse k.o. Radeče. Skupna površina območja OPPN znaša ca. 54 arov.
V območje OPPN se lahko, zaradi celovite rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture ali drugih razlogov, vključijo tudi druga območja v neposredni bližini, kar bo natančneje definirano v samem osnutku OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN se izdelajo na osnovi:
– veljavnega planskega akta Občine Radeče – Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01) in usmeritev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (v pripravi),
– prikaza stanja prostora,
– strokovnih podlag za širše območje stanovanjske gradnje na Dobravi,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in ostalih strokovnih gradiv nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev,
– izraženih investicijskih namer pobudnikov izdelave OPPN.
Za potrebe izdelave OPPN se izdela tudi:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih zemeljskih in zračnih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Faza              |Rok             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Objava Sklepa o izdelavi OPPN  |april 2011          |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev   |20 dni po objavi sklepa,   |
|smernic             |prejemu vseh podatkov in   |
|                |potrditvi izdelane strokovne |
|                |podlage           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobivanje smernic in odločbe |30 dni            |
|o potrebnosti izvedbe CPVO   |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN (vključno|15 dni po izvedenih     |
|s pripravo gradiva za javno   |usklajevanjih z nosilci   |
|razgrnitev)           |urejanja prostora oziroma od |
|                |datuma zadnje prejete    |
|                |smernice           |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |30 dni            |
|obravnava dopolnjenega osnutka |               |
|OPPN              |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava stališč do pripomb in |5 dni            |
|priprava gradiva za občinski  |               |
|svet, prva obravnava na     |               |
|občinskem svetu in sprejem   |               |
|dopolnjenega osnutka s stališči |               |
|do pripomb in predlogov z javne |               |
|razgrnitve (v skladu z urnikom |               |
|zasedanja občinskega sveta)   |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava predloga OPPN na    |30 dni            |
|podlagi sprejetih stališč,   |               |
|pridobivanje mnenj nosilcev   |               |
|urejanja prostora        |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga, |10 dni od datuma zadnjega  |
|priprava gradiva za drugo    |prejetega mnenja       |
|obravnavo na občinskem svetu,  |               |
|druga obravnava usklajenega   |               |
|predloga OPPN (v skladu z    |               |
|urnikom zasedanja)       |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava končnega dokumenta   |10 dni od potrditve na    |
|                |občinskem svetu       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Posredovanje odloka OPPN v   |15 dni            |
|objavo v Uradni list      |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku, lahko tudi spremenijo. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek in roki dopolnijo s postopkom izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN, za stanovanjsko gradnjo na Dobravi in ostali udeleženci so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
– Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje,
– Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o., Titova 107, 1433 Radeče,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– Adriaplin, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (pooblaščenec: IBJ d.o.o. Celje, Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje),
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– KKS Radeče d.o.o., Cesta za gradom 4a, 1433 Radeče (KDS omrežje).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Kolikor je v postopku priprave treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, v postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
V skladu z dogovorom o sofinanciranju, finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotavljajo: investitor – Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ter sofinancerja Sebastjan Zupančič, Pot na Brod 3, 1433 Radeče in Božidar Groznik, Glavarjeva ulica 15, 8210 Trebnje.
Izdelavo geodetskega načrta s certifikatom ter ostalih študij, kolikor se izkaže potreba po njihovi izdelavi, zagotovita sofinancerja.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2011/2
Radeče, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.