Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1211. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 3502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spr.), šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina) prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
2. člen
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini, ki jo je določil Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Dodeljevanje sredstev se izvede po postopku, določenem v tem odloku.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem odlokom namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini:
1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, prež in umetnih dupel.
2. Biotehnične ukrepe, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnične ukrepe, kot so:
– čistilna akcija občine,
– nakup preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,
– nakup in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
4. člen
V proračunu občine se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »Trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
Občina bo izvedla postopek javnega naročanja po celotnem nakazilu namenskih prihodkov v proračun občine za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10).
5. člen
Upravičenci do navedenih storitev, blaga in materiala iz 3. člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Občine Kranjska Gora.
Količina storitev, blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Kranjska Gora.
III. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 341/1-1/2011-VK
Kranjska Gora, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.