Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1225. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika, stran 3513.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika, (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu v Občini Metlika.
Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so obvezni sestavni del pravilnika in se sprejemajo skupaj s pravilnikom po istem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov;
– postopek vrednotenja programov s področja športa na podlagi meril;
– pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in sprejem letnega programa športa,
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov izvajalcev športnih programov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov na komisiji za izbor izvajalcev športnih programov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi občinska uprava.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan/ja s sklepom. Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava v skladu s tem pravilnikom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
a) Javni razpis
5. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– način dostave predlogov;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen
Javni razpis se objavi v časopisu Belokranjec, na spletni strani Občine Metlika ter na oglasni deski Občine Metlika.
7. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež …);
– navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje programov;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v razpisu.
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov
8. člen
Vrednotenje predlogov, prispelih na javni razpis, opravi sedemčlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan/ja. Izmed članov župan/ja imenuje predsednika komisije. Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat županja/je. Upravno administrativne naloge za komisijo izvaja občinska uprava.
Župan/ja imenuje tudi tri nadomestne člane strokovne komisije. Če se v razpisnem postopku ugotovi, da je član komisije hkrati tudi stranka (zakoniti zastopnik ali član) društva, ki se je prijavila za sofinanciranje programov oziroma dejavnosti, se jo izloči iz vseh postopkov (točkovanja, vrednotenja, odločanja). Izločenega člana v celotnem razpisnem postopku nadomesti eden izmed nadomestnih članov strokovne komisije.
9. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis;
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev;
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili;
– sestava zapisnika o delu.
10. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila.
11. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog za sofinanciranje;
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
– število popolnih vlog.
12. člen
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri županu/ji Občine Metlika. Na odločitev župana/je ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
Občinska uprava poda predlog razdelitve razpoložljivih sredstev v obravnavo komisiji, ki določi končno višino dodeljenih sredstev posameznim predlagateljem.
Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih programov o višini odobrenih finančnih sredstev, za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu.
Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri županju/ji Občine Metlika. Na odločitev župana/je ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
14. člen
Po preteku roka za pritožbe župan/ja z izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan nakazil;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
V 30. dneh od podpisa pogodbe Občina Metlika posameznemu izvajalcu programov nakaže prvi obrok odobrenih sredstev.
Preostala sredstva za ta namen Občina Metlika nakaže v skladu s pogodbo.
16. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih programov na področju športa.
17. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– poročilo o izvedbi športnih programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– zaključno poročilo.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
18. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta nenamensko porabljena sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
3. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)
19. člen
Izvajalci letnega programa športa v Občini Metlika so:
– športna društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno športno dejavnost,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– vrtci, osnovne šole in srednje šole;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo:
– biti najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v Občini Metlika v skladu z veljavno zakonodajo in izvajati programe, namenjene občanom Občine Metlika,
– imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
20. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne programe le enkrat letno.
Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
21. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
2. športna rekreacija
3. kakovostni šport
4. vrhunski šport
5. šport invalidov
6. športni objekti.
V okviru tekočih proračunskih sredstev se lahko v posameznem letu sofinancirajo tudi:
A) strokovne in razvojne naloge na področju športa in rekreacije, ki so pomembne za razvoj dejavnosti na območju Občine Metlika:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
2. znanstveno-raziskovalna dejavnost,
3. založniška dejavnost,
4. velike športne prireditve, meddržavne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
5. informacijski sistem na področju športa,
B) delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu,
C) funkcionalno delovanje in investicijsko vzdrževanje ter oprema športnih objektov.
Obseg športnih programov, za katere lahko izvajalci kandidirajo, je podrobneje opredeljen v merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
22. člen
Skupni obseg sofinanciranja programov na področju športa določi Občinski svet Občine Metlika.
Občinski svet Občine Metlika z letnim programom športa, ki ga pripravi občinska uprava, določi tudi programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti.
Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Metlika.
4. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 19/02), z dne 7. 2. 2002 in merila izdana na njegovi podlagi:
– Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2011
Metlika, dne 31. marca 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.