Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1180. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2010, stran 3456.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 3. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2010
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2010.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2010 izkazuje:
                             (v €)
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78)    6.513.098
    TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          4.903.115
70   DAVČNI PRIHODKI               4.242.972
    700 Davki na dohodek in dobiček       3.779.669
    703 Davki na premoženje            243.330
    704 Domači davki na blago in storitve     219.973
71   NEDAVČNI PRIHODKI               660.143
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  505.225
    711 Takse in pristojbine            1.762
    712 Denarne kazni                1.196
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   61.456
    714 Drugi nedavčni prihodki          90.504
72   KAPITALSKI PRIHODKI              120.996
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   101.931
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja          19.065
73   PREJETE DONACIJE                4.701
    730 Prejete donacije iz domačih virov      4.701
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.475.334
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih inštitucij          1.315.558
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev EU           159.776
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       8.952
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
    institucij                   8.952
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       6.564.957
40   TEKOČI ODHODKI               1.879.313
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     279.287
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    46.023
    402 Izdatki za blago in storitve      1.224.592
    403 Plačila domačih obresti          22.155
    409 Rezerve                  307.256
41   TEKOČI TRANSFERI              1.785.987
    410 Subvencije                 34.727
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom               979.939
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 211.887
    413 Drugi tekoči domači transferi       559.434
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.666.797
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.666.797
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            232.860
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  118.059
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  114.801
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.  –51.859
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750 +751 +752)                24.460
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil       24.460
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   24.460
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              260.000
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje            260.000
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)             71.568
55   ODPLAČILO DOLGA
    550 Odplačilo domačega dolga          71.568
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNIH                  161.033
X.   NETO ZADOLŽEVANJE               188.432
XI.   NETO FINANCIRANJE               51.859
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    DNE 31. 12. 2010               354.559
-------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2010-16
Cerkno, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.