Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 410-0013/2011-1 Ob-2387/11 , Stran 805
Št. 410-0013/2011-1 Ob-2387/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v letu 2011
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov športa, ki imajo sedež v Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje: – športna društva, – zveza športnih društev, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 1.1. Šport predšolskih otrok, 1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok, 1.3. Športna vzgoja mladine, 1.4. Interesna športna dejavnost študentov, 2. Športna rekreacija, 3. Kakovostni šport, 4. Vrhunski šport, 5. Šport invalidov, 6. Razvojne in strokovne naloge v športu. IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni v letu 2011, so določeni v Pravilniku o financiranju športa v Občini Kozje. V. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz III. točke 1–6 javnega razpisa je 32.500 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. VI. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5. 2011, do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka, v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Šport 2011« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VII. Odpiranje vlog ne bo javno. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov športa v Občini Kozje za leto 2011 v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. VIII. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine ter na spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi.
Občina Kozje