Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2431/11 , Stran 818
Ob-2431/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00), skladno s 15. členom Statuta Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica z dne 1. 9. 2000 in v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica, svet zavoda objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih, izpolnjuje naslednje pogoje: – visokošolska izobrazba ustrezne smeri, – znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno obvladovanje enega svetovnega jezika, – najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega vsaj dve leti s področja svetovanja in pospeševanja malega gospodarstva, regionalnega razvoja ali ostalih razvojnih nalog, – organizacijske sposobnosti. Pisni vlogi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: 1. kopijo diplome, iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba, 2. življenjepis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogojev, 3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 4. potrdilo pristojnega organa, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželjeno je, da kandidati predložijo pisno zamisel razvoja in delovanja zavoda v mandatnem obdobju. Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan. Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja RIC Slovenska Bistrica«. Formalno nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica