Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2384/11 , Stran 839
Ob-2384/11
Na podlagi 42. člena Statuta uprava družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d. sklicuje
19. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Jurčkova cesta 229, Ljubljana,
ki bo v sredo, 18. maja 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Jurčkova cesta 229, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., Boris Glušac, univ. dipl. inž. gradb. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek. 2.a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 982.949,55 EUR se uporabi kot sledi: – del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2010, v višini 67.792,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,00 EUR na navadno delnico; – preostali del bilančnega dobička v višini 915.157,55 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2011 tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 18. 5. 2011. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe, Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2011, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta. 3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Zmanjša se osnovni kapital za znesek 16.482,95 EUR. Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 3950 delnic, ki so s strani družbe že pridobljene v breme čistega dobička iz leta 2010. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. Osnovni kapital družbe se zmanjša za pripadajoč znesek navedenih 3950 delnic, kar znaša 16.482,95 EUR, hkrati pa se za isti znesek povečajo kapitalske rezerve. Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša 71.786,95 EUR in je razdeljen na 17.203 kosovne delnice. 4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu. b) Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar. 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo Plus revizija, d.o.o., Trzin, Špruha 19. 6. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina družbe SŽ Projektivno podjetje d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 1.720 delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev od sprejetja tega sklepa. Pri pridobivanju lastnih delnic je najnižja nakupna cena lahko 10,00 EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati 50,00 EUR. Delnice se ne smejo pridobiti izključno zaradi trgovanja. Prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic je izključena. Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z letnim poročilom z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Jurčkova cesta 229, Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14. 5. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Jurčkova cesta 229, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d. direktor: Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.