Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1184. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011, stran 3460.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |  Proračun|
|    |                     |  leta 2011|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  8.882.333|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.234.219|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  5.590.355|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  5.064.045|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   383.910|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   142.400|
|    |IN STORITVE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   643.864|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   167.785|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    3.800|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |   54.400|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |   127.219|
|    |IN STORITEV               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   290.660|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   119.790|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   119.790|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    1.760|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    1.760|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |  2.526.564|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH      |  2.526.564|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  9.371.756|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  2.418.101|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   279.630|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |   37.458|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  1.980.092|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   36.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 REZERVE               |   84.921|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.982.682|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   48.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |  1.434.390|
|    |IN GOSPODINJSTVOM            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   190.605|
|    |IN USTANOVAM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   309.687|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  4.731.390|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  4.731.390|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   239.583|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN  |   187.428|
|    |FINANČNIM OSEBAM             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   52.155|
|    |UPORABNIKOM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –489.423|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I-II)           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    0,00|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    0,00|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    0,00|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    0,00|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    0,00|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |    0,00|
|    |FINANČNIH NALOŽB             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    0,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII   |ZADOLŽEVANJE (50)            |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII  |ODPLAČILA DOLGA (55)           |   165.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   165.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   165.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –654.423|
|    |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |  –165.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)       |   489.423|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   654.423|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v skladu z veljavno zakonodajo,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Pravice porabe na proračunskih postavkah 01010, 06020 in 06022 – sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2011 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami;
– samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem do vrednosti 10.000,00 EUR brez davka. O izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine;
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
8. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.
V primeru brezplačne pridobitve zemljišč nosi Občina Dobrova - Polhov Gradec stroške meritev in parcelacij teh zemljišč.
9. člen
(letni načrt pridobivanja premičnega premoženja in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem)
V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011 sprejme župan letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2011.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko prične:
– če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2011,
– ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne postavke iz načrta na podlagi preveritve likvidnostnega stanja proračuna.
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Dobrova - Polhov Gradec zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 011/0012/2011-9
Dobrova, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.