Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2359/11 , Stran 797
Ob-2359/11
Občina Šempeter - Vrtojba v skladu s Pravilnikom s kriteriji za sofinanciranje društev (Uradne objave št. 15/01) in Pravilnikom o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 44/05) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/10) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter drugih programov na področju družbenih dejavnosti, ki jih bo Občina Šempeter - Vrtojba sofinancirala v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se bodo izvajali na območju oziroma za območje Občine Šempeter - Vrtojba, naslednjih neprofitnih izvajalcev: A. društev in drugih podobnih organizacij ter osnovnih šol, na področju tehnične kulture in radioamaterstva B. spominsko-zgodovinskih, odporniških in drugih stanovskih organizacij oziroma njihovih območnih združenj C. društev, javnih zavodov in drugih podobnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti in na področju preprečevanja odvisnosti od drog. 2. Na javni razpis se lahko prijavijo: – izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba, – izvajalci programov, opredeljeni v točki 1. B, tudi s sedežem v Goriški statistični regiji, če je to območno združenje, – izvajalci programov regijskega značaja, opredeljeni v točki 1. C, s sedežem na območju severne Primorske, če programe, izvajajo na območju oziroma za območje Občine Šempeter - Vrtojba in s sedežem v občini ni ponudnika ustreznih programov ter so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti za več občin v regiji. 3. Prijavo na javni razpis pod A, B ali C je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2011« in ji priložiti naslednje obvezne priloge: – predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko računa,… (predpisan obrazec), – vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Šempeter - Vrtojba, (predpisan obrazec), – finančno ovrednoten letni program dela za leto 2011, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev, – fotokopijo oddanega letnega poročila poslovanja za leto 2010, – poročilo o delu in poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010 (v primeru sofinanciranja s strani Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010), – fotokopijo Odločbe o registraciji, – fotokopijo statuta. Priloge iz šeste in sedme alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2010 niso bili sofinancirani s strani Občine Šempeter - Vrtojba ali če prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine ali če je prišlo do sprememb v aktih organizacije. 4. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša: – za financiranje programov na področju tehnične kulture in radioamaterstva, 5.000,00 EUR, – za financiranje programov na področju socialnih dejavnosti znaša 4.700,00 EUR. Na področju humanitarnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti s področja preventive 15.400,00 EUR in 70% teh sredstev se nameni samo za tiste izvajalce programov, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba. Na predlog odbora se sredstva lahko med postavkami prerazporedijo, – za financiranje programov s področja veteranskih in drugih stanovskih organizacij, 9.300,00 EUR, ki se, na predlog odbora, lahko med postavkami prerazporedijo. 5. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bosta na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Šempeter - Vrtojba, kriterijev Pravilnika Občine Šempeter - Vrtojba za sofinanciranje društev, Pravilnika o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti, ugotavljala in predlagala Odbora za družbene dejavnosti. 6. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti. 7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno petka, 22. aprila 2011, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. 8. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko: – prevzame v glavni pisarni občine (v času uradnih ur) ali – posname s spletne strani Občine Šempeter – Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si. 9. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: – v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, – v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti – Ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B ali C), – na desni strani naslov občine. 10. Prijave, za katere bo odbor ugotovil, da niso popolne, bo vlagatelj lahko, na osnovi poziva o dopolnitvi vloge, vlogo dopolnil najkasneje v roku 3 dni po vročitvi poziva. Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po obravnavi pristojnega odbora. 11. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2011. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) Občina Šempeter - Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter - Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 12. Odbora ne bosta obravnavala prijav, – ki bodo prispele po roku javnega poziva, – ki jih ne bo vložila upravičena oseba, – ne bodo opredeljevale programov na področju ali za področje Občine Šempeter - Vrtojba.
Občina Šempeter - Vrtojba