Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

VL 158064/2009 Os-2185/11 , Stran 847
VL 158064/2009 Os-2185/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Igorju Lunder, Peščenik 4, Višnja Gora, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Božo Vrtačnik, Frankopanska 18, Ljubljana, zaradi izterjave 316,35 EUR, sklenilo: dolžniku Igorju Lunder, Peščenik 4, Višnja Gora, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. lenom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Božo Vrtačnik, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 2. 2011