Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 6712-0001/2011 Ob-2361/11 , Stran 798
Št. 6712-0001/2011 Ob-2361/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011 (Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09), Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Šentrupert za leto 2011 za naslednje vsebine: – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60 oziroma 80-urni programi redne vadbe; udeležba na regijskih in državnih šolskih športnih tekmovanjih), – Športna rekreacija, – Šport invalidov. 3. Na javni razpis za izvajalce letnih programov lahko oddajo vloge: – športna društva, – zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – osnovna šola. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenem roku, – so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS, – imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine Šentrupert, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva sorazmerni delež števila članov iz Občine Šentrupert), – imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa, – imajo urejeno evidenco članstva, – prijavljajo vsebine, ki so predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov, – športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa, – izpolnjene pogodbene obveznosti, če so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06), ki se uporablja do sprejetja lastnega pravilnika v Občini Šentrupert. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za leto 2011 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša: – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.600 EUR, – Športna rekreacija, v višini 2.400 EUR, – Šport invalidov, v višini 400 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo na voljo po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, prevzem je možen osebno na sedežu naročnika ali na spletni strani, www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog, navedenega v razpisni dokumentaciji. 9. Rok in način predložitve vlog Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika oziroma bodo najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za Šport 2011« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. 10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpirajo se samo v roku predložene vloge po vrstnem redu, v katerem so prispele. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega program športa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06). Na podlagi vrednotenja, strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava po izdanem sklepu o izbiri pozove vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem letnega programa športa, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/343-46-00, 07/343-46-07.
Občina Šentrupert