Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1247. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini, stran 3566.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) sta za izvajanje tretjega odstavka 2. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve in ministrica za kulturo sprejela
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja:
– način sodelovanja ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MZZ), in ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK), v zvezi s sofinanciranjem izvedbe kulturnih projektov, pri katerih sodelujejo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini (v nadaljnjem besedilu: predstavništva v tujini),
– način sofinanciranja,
– oblikovanje stalne koordinacijske skupine ter njeno delovanje,
– postopek dodelitve sredstev posameznim kulturnim projektom.
2. člen
(področje sofinanciranja in cilji)
(1) Kulturni projekt, ki je predmet financiranja po tem pravilniku, je projekt s področij iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 − uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) s sodelovanjem predstavništev v tujini (v nadaljnjem besedilu: kulturni projekt).
(2) Cilj sofinanciranja kulturnih projektov s sodelovanjem predstavništev v tujini je spodbujanje medkulturnega dialoga in izvajanje kulturnega sodelovanja v zunanjih odnosih, ki se uresničuje s predstavitvijo odličnosti slovenskih dosežkov v kulturi ter s spodbujanjem bilateralnega in multilateralnega sodelovanja.
3. člen
(stalna koordinacijska skupina)
(1) Za odločanje o sofinanciranju kulturnih projektov MZZ in MK ustanovita stalno koordinacijsko skupino. Stalna koordinacijska skupina je medresorska skupina sestavljena iz dveh članov, pri čemer predstojnika obeh ministrstev izmed zaposlenih v posameznem ministrstvu s sklepom imenujeta po enega člana in njuna namestnika za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Stalno koordinacijsko skupino vodi predsednik, ki je izmenično šest mesecev član iz MZZ in šest mesecev član iz MK.
(3) Člana stalne koordinacijske skupine odločata soglasno. Vsak član je pred obravnavo predloga dolžan pridobiti relevantne informacije v organu, kjer je zaposlen.
(4) Člana stalne koordinacijske skupine v primeru odsotnosti nadomešča njegov namestnik.
(5) Stalna koordinacijska skupina je ustanovljena, ko se sestane na ustanovni seji, na kateri določi prvega predsednika. Sestaja se praviloma enkrat mesečno. Stalna koordinacijska skupina lahko sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način izvajanja svojih nalog.
(6) Stalna koordinacijska skupina mora do 31. januarja vsako leto pripraviti poročilo o delu za prejšnje leto.
4. člen
(predlog sofinanciranja)
(1) Predstavništvo v tujini na podlagi lastne ali druge pobude za izvedbo kulturnega projekta poda predlog za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta notranji organizacijski enoti MZZ, pristojni za mednarodne odnose v kulturi (v nadaljnjem besedilu: pristojni sektor MZZ).
(2) Predlog za sofinanciranje mora vsebovati program, ki ga je mogoče oceniti na podlagi kriterijev iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, in finančno konstrukcijo porabe zaprošenih sredstev za sofinanciranje.
(3) Pristojni sektor MZZ pripravi gradivo s popolnimi predlogi za sofinanciranje za obravnavo na stalni koordinacijski skupini in ga pošlje njenemu predsedniku.
5. člen
(obravnava predlogov za sofinanciranje)
(1) Stalna koordinacijska skupina obravnava prejete predloge praviloma enkrat mesečno.
(2) Stalna koordinacijska skupina na podlagi obravnave prejetih predlogov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev izbere projekte, ki so najprimernejši za dosego cilja, določenega v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika, na podlagi naslednjih kriterijev:
– da projekt dosega primerno kakovostno raven;
– da je projekt zaradi estetskega pristopa zanimiv in razumljiv za tujo publiko;
– da bo projekt izveden v povezavi z referenčnim tujim partnerjem;
– da bo projekt izveden na čimbolj ugledni lokaciji;
– da je projekt možno povezati s spremljajočimi aktivnostmi (delavnice, okrogle mize, ipd.);
– da projekt nudi možnosti za vzpostavitev stikov in trajnejšega sodelovanja, zlasti med mladimi, perspektivnimi umetniki;
– da projekt predvideva primerno odmevnost (večje število obiskovalcev ter odmevnost v tujih medijih.
(3) Odločitev o izbiri kulturnih projektov iz prejšnjega odstavka mora stalna koordinacijska skupina strokovno utemeljiti v pisni obrazložitvi, ki jo podpiše predsednik skupine.
6. člen
(sklenitev pogodbe o sofinanciranju)
Predstojnik MZZ oziroma od njega pooblaščena oseba sklene pogodbo z izvajalcem kulturnega projekta, ki ga je stalna koordinacijska skupina izbrala v skladu s prejšnjim členom.
7. člen
(delež sofinanciranja kulturnega projekta)
Delež sofinanciranja posameznega projekta na posameznem predstavništvu v tujini ne sme presegati 10% sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih projektov, ki so predmet tega pravilnika.
8. člen
(določitev namenskih sredstev)
Predstojnika MZZ in MK vsako leto, na predlog stalne koordinacijske skupine, določita okvirno višino sredstev, ki jo bo posamezno ministrstvo namenilo za sofinanciranje kulturnih programov v okviru predstavništev v tujini.
9. člen
(sklic ustanovne seje)
Ustanovno sejo Stalne koordinacijske skupine skličeta člana stalne koordinacijske skupine najkasneje v enem mesecu po začetku veljavnosti tega pravilnika.
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-95/2010/16
Ljubljana, dne 6. aprila 2011
EVA 2010-1811-0243
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
 
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve