Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1240. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2011, stran 3557.

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03) ter 5. členom Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 51/04) je občinski svet na 6. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa Občine Vojnik za leto 2011
1. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika – občana. S športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Zato občina sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov, kakovostni šport ter gradnjo športnih objektov in vzdrževanje le-teh.
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu. Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanje programa bo spremljal Odbor za družbene dejavnosti.
2. VSEBINA LETNEGA PROGRAMA
2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
                          v višini 2.590,00 €
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina Vojnik bo v letu 2011 sofinancirala: strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
2.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
                          v višini 8.980,00 €
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se lahko izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Občina Vojnik bo v letu 2011 sofinancirala: organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, ter objekt.
2.2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
                          v višini 7.512,00 €
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Občina Vojnik bo v letu 2011 sofinancirala: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti ter tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Program športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Vadbene skupine – selekcije pri individualnih športnih panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
2.2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
                          v višini 7.512,00 €
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke b) starejši mladinci in mladinke, c) kadeti in kadetinje. Občina Vojnik bo v letu 2011 sofinancirala: objekt in strokovni kader.
Program športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Vadbene skupine – selekcije pri individualnih športnih panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
2.3. Kakovostni šport
                          v višini 6.677,00 €
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna tekmovanja ekip ali posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka:
– Kolektivni športi: 1., 2., 3., 4. državna liga
– Individualni športi: 1., 2. državna liga
– Miselne igre: 1., 2. državna liga
Občina Vojnik bo pri programih kakovostnega športa v letu 2011 sofinancirala: najemnino objekta za 320 ur programa, kategorizacijo, dosežene športne rezultate članskih ekip oziroma posameznikov – članov in vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo tudi za vsaj dva programa, ki spadata v sklop športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
2.4. Druge dejavnosti
2.4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
                          v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2011 sofinancirala izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
2.4.2. Medobčinske in občinske prireditve
                          v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2011 sofinancirala materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
2.4.3. Delovanje športnih društev
                          v višini 4.173,00 €
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Vojnik.
3. IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor za družbene dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi na krajevno običajen način. V razpisu se opredeli naslednje:
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
– programe, ki bodo sofinancirani,
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– način izbora programov in podlaga za izbor.
Zahteve razpisa in postopek je opredeljen v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju športa za leto 2011, ki jo podpiše župan.
4. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V proračunu Občine Vojnik za leto 2011 se zagotavljajo sredstva na področju športa.
Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa za leto 2011 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 40306 – ŠPORT.
+----------------------------------------------+---------------+
|1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih   |   2.590,00 €|
|otrok                     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih  |   8.980,00 €|
|otrok                     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v    |   7.512,00 €|
|kakovostni in vrhunski šport         |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v   |   7.512,00 €|
|kakovostni in vrhunski šport         |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|3. Kakovostni šport              |   6.677,00 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|4.1. Izobraževanje, usposabljanje in     |   2.922,00 €|
|izpopolnjevanje strokovnih kadrov       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|4.2. Medobčinske in občinske prireditve    |   2.922,00 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|4.3. Delovanje športnih društev        |  4.173,00 €.|
+----------------------------------------------+---------------+
Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2011.
Št. 032-0009/2011-2
Vojnik, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.