Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 014-2/2010 Ob-2383/11 , Stran 817
Št. 014-2/2010 Ob-2383/11
Družba T.R.C., Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., Mariborska cesta 2, Celje, na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in sklepa št. 2, sprejetega na 5. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 15. 3. 2011, razpisuje prosto delovno mesto: direktorja/ice. Kandidat mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri oziroma najmanj višješolska izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in/ali gostinstva in/ali hotelirstva, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, – aktivno znanje najmanj enega tujega uradnega jezika Evropske unije, – predložiti program dela za celotno mandatno obdobje. Mandat direktorja traja 4 leta, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana. Pisne prijave z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in dosedanjih delovnih izkušenj ter programom dela za celotno mandatno obdobje, morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do 18. aprila 2011, do 14. ure. Nadzorni svet družbe se bo odločal na podlagi proučitve izpolnjevanja formalnih pogojev in na osnovi dodatnih kriterijev, ki so: presoja najbolj ustreznih dosedanjih delovnih izkušenj in najbolj kakovostnega predloženega programa dela za celotno mandatno obdobje. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po končanem izbirnem postopku. Nadzorni svet bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za poslovodenje za čas trajanja mandata. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
T.R.C., Turizem in rekreacija Celje, d.o.o