Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1190. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010, stran 3467.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica je občinski svet na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010 izkazuje:
+-----------+----------------------------------+----------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      v EUR|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|SKUPINA,  |                 | ZAKLJUČNI RAČUN|
|PODSK.   |                 |      2010|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI          |  12.316.777,10|
|      |(70+71+72+73+74+78)        |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  11.435.666,14|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI          |  9.702.939,18|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček  |  9.034.523,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |703 Davki na premoženje      |   383.023,74|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |704 Domači davki na blago in   |   285.392,44|
|      |storitve             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.732.726,96|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki|   780.082,43|
|      |od premoženja           |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |711 Takse in pristojbine     |    7.771,79|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |712 Globe in denarne kazni    |    5.966,88|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in |    22.518,91|
|      |storitev             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki    |   916.386,95|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI        |   158.614,34|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      0,00|
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog   |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč |   158.614,34|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih   |        |
|      |sred.               |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE         |     786,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih  |     786,00|
|      |virov               |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI        |   721.710,62|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih |   721.710,62|
|      |javnofinančnih institucij     |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |  11.904.599,01|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI          |  3.138.019,96|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki    |   478.929,47|
|      |zaposlenim            |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za   |    78.460,77|
|      |socialno varstvo         |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve |  2.578.533,34|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti    |      96,38|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |409 Rezerve            |    2.000,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI         |  4.257.628,35|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |410 Subvencije          |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in   |  2.749.858,27|
|      |gospodinjstvom          |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim     |   655.375,82|
|      |organizacijam in ustanovam    |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi |   852.394,26|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  4.274.949,13|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih   |  4.274.949,13|
|      |sredstev             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   234.001,57|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |431 Invest. transferi pravnim in |   126.585,29|
|      |fizičnim osebam, ki niso     |        |
|      |proračunski uporabniki      |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |432 Investicijski transferi    |   107.416,28|
|      |proračunskim uporabnikom     |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |III. PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.|   412.178,09|
|      |– II.)              |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |   398.781,57|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|      |(750+751+752)           |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   398.781,57|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil |   393.100,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |752 Kupnine iz naslova      |    5.681,57|
|      |privatizacije           |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |440 Dana posojila         |      0,00|
+-----------+----------------------------------+----------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev |      0,00|
|      |in naložb             |        |
+-----------+----------------------------------+----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |   398.781,57|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.|        |
|      |– V.)               |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|C.     |    |RAČUN FINANCIRANJA    |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|SKUPINA,  |ZAP.  |             | ZAKLJUČNI RAČUN|
|PODSK.   |ŠT.  |             |      2010|
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |    |             |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|   1   |  2  |3             |    4    |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA  |      0,00|
|      |    |(500)           |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|50     |    |ZADOLŽEVANJE       |      0,00|
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |500  |Domače zadolževanje    |      0,00|
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)   |    1.636,70|
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|55     |    |ODPLAČILA DOLGA      |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |550  |Odplačila domačega dolga |    1.636,70|
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |   809.322,96|
|      |    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |        |
|      |    |II.-V.-VIII.)       |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |    –1.636,70|
|      |    |VIII.)          |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |XI.  |NETO FINANCIRANJE     |   –412.178,09|
|      |    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
|      |    |STANJE SRED. NA RAČUNIH  |  3.512.262,71|
|      |    |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA|        |
+-----------+-------+--------------------------+----------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0003/2011
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.