Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

, Stran 849
Spričevala preklicujejo
Ačko Tomaž, Krčevina pri Ptuju 70, Ptuj, maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2006. m-185 Ahac Bojana, Zavrstnik 30E, Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1996, izdano na ime Majerič Bojana. gnu-319051 Beber Aljoša, Ob kanalu 11, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in mehanične šole Maribor, izdano leta 2003. m-130 Ber Dušan, Podvinci 85a, Ptuj, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2007. m-127 Bolta Urška, Marincljeva ulica 7, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2007. gnw-319024 Borko Mojca, Cerkvenjak 14, Cerkvenjak, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1995, 1996. m-201 Brdnik Denis, Štrihovec 69a, Šentilj v Slov. Goricah, spričevalo 3. in 4. letnika ter poklicne mature Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2003, 2004, 2004. m-148 Brglez Kaja, Zagrad 4, Radeče, spričevalo 3. letnika, Šolskega centra Celje, izdano leta 2008. gnc-319019 Brglez Kaja, Zagrad 4, Radeče, spričevalo 4. letnika, Šolskega centra Celje, izdano leta 2009. gnb-319020 Budački Simon, Ulica Belokranjskega odreda 11, Metlika, spričevalo Splošne gimnazije Novo mesto, izdano leta 2010. gnd-319018 Bukvić Dragica, Ulica Moše Pijade 45, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje živilske šole Maribor, smer mesar, izdano leta 1985, 1986. m-135 Bukvić Dragica, Ulica Moše Pijada 45, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Maribor, izdano leta 1984. m-134 Cafuta Nataša, Ptujska gora 110 b, Ptujska Gora, spričevalo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2002. m-194 Čater Karolina, Bevkova 3, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta 2009. m-141 Čmer Irena, Škofja vas 14, Škofja vas, spričevalo 3. letnika Tehniške šole Celje - gradbeni odsek, izdano leta 1973. gne-319092 Črepinšek Karmen, Pongrac 1D, Griže, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije v Celju, smer upravni tehnik, izdano leta 1992, 1993. m-153 Domadovnik Natalija, Mariborska ulica 48, Zgornja Polskava, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2000, 2001. m-190 Dular Marko, Nušičeva 2a, Celje, indeks, št. 18051594, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-170 Fekonja Luka, Maistrova 16, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2011, 2002. m-210 Filipaj Darja, Zalog 6, Golnik, spričevalo o končani OŠ Preska, izdano leta 2001. gnj-319062 Frelih Marko, Plešičeva 29, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1996. gni-319067 Geč Vladimir, Kokolajnščak 3, Sveti Jurij ob Ščavnici, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, poklic pek, izdano leta 1984. m-166 Gostinčar Katarina, Spodnja Senica 39, Medvode, indeks, št. 18020042, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gns-319078 Grosek Aljaž, Ljubljanska 18a, Celje, spričevalo 3., 4. letnika ter maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju, splošna gimnazija, izdano leta 2000, 2001, 2001. m-143 Groza Jože, Kukeč 18, Križevci, spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci, izdano leta 1998. gnn-319212 Gselman Martin, Formin 4a, Gorišnica, indeks, št. 30800545, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-183 Guček Mojca, Košnica 52 b, Celje, spričevalo 3. letnik SŠGT Celje, smer gostinski tehnik, izdano leta 1994. m-181 Hergula Franc, Cvetkovci 41a, Podgorci, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, poklic slikopleskar, izdano leta 1994. m-203 Hočevar Rok, Ilovški štradon 61, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in papirja. gnh-319014 Hohler Dejan, Koroška vas na Pohorju 10, Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004. m-175 Horvat Jana, Gubčeva 6, Krško, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006/2007. gny-319147 Horvat Jana, Gubčeva 6, Krško, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2009/2010. gnx-319148 Horvat Matjaž, Stara Fužina 167, Bohinjsko Jezero, spričevalo in diplomo Srednje poklicne in strokovne šole Kranj, leto izdaje 2009. gnn-319058 Hrnčič Željko, Smetanova 35, Maribor, diplomo Srednje gradbene šole, smer tesar gradbinec 2, IV. stopnja, izdano leta 1986. m-196 Ikić Elvir, Koželjskega 5, Velenje, spričevalo 2. letnika ŽŠM za poklic pek, izdano leta 1996 v Mariboru. m-207 Ipavec Borut, Podsabotin 17, Kojsko, maturitetno spričevalo Ekonomske trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 2000. gnx-319048 Jakovac Barbara, Jamnikova 3, Ruše, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2011. gno-319082 Janžič Janja, Ptujska cesta 98, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2005. m-202 Jašarević Omer, Makedonska 9, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in metalurške šole Maribor, smer livar, izdano leta 1988. m-133 Jelen Rolando, Dobriša vas 21, Petrovče, maturitetno spričevalo RŠC Velenje, izdano leta 1981. gnv-319225 Jeranko Dragica, Štrihovec 68, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo o uspehu o poklicni maturi CDI Univerza Ljubljana, izdano leta 2004. m-176 Kaisersberger Dejan, Gerečja vas 63, Hajdina, spričevalo 2. letnika Elektro računalniške šole Ptuj, smer elektrotehnik elektronik, izdano leta 2004. m-205 Kerpan Vinković Martina, Ilovški štradon 2 b, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1994, izdano na ime Kerpan Martina. gny-319072 Kocjan Janez, Šalka vas 171, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Ljubljana, št. I/1638 R-32 A, izdano leta 1997/1998. gnc-319219 Kolar Maja, Selovec 7, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 2009/2010. gni-319213 Kolle Marija, Vrbovec 37, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2008. gnu-319030 Koren Boštjan, Bukovec 43, Zgornja Polskava, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991. m-124 Korun Alenka, Lipa 42, Velenje, maturitetno spričevalo Šolskega centra Ljubljana, izdano leta 2007. gne-319017 Kostič Momir, Obala 124, Lucija, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠC Izola, poklic kuhar. gno-319032 Kovačič Urška, Na ledinah 6, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2010. gno-319157 Kožar Erna, Polje, cesta V/1, Ljubljana-Polje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina. gnm-319034 Kranjc Maja, Bevkova 3, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2005. m-132 Krasniči Hasan, Rotivski trg 8, Maribor, spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-195 Krasnići Hasan, Rotovški trg 8, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2007, 2008. m-147 Krasniqi Fatmir, Moskovska ulica 4, Maribor, spričevalo o NPK Srednje gradbene šole, izvajalec zidanja in ometavanja, izdano leta 2010. m-164 Kržan Zala, Dermotova 6a, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2009. gnu-319026 Kučič Aleksandra, Črneča vas 31, Kostanjevica na Krki, spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica, izdano leta 2005. gnw-319049 Kurtić Kristina, Jakčeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Landis d.o.o. gnz-319021 Leskovšek Vojko, Hrenova 36C, Nova Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu STŠ Celje, izdano leta 1992. gno-319057 Lipovnik Janez, Tolsti vrh 14, Ravne na Koroškem, indeks, št. 11120210115, izdala Višja strokovna šola Slovenj Gradec. m-154 Loboda Matevž, Za Pšato 7, Mengeš, spričevalo 3. letnika Elektrotehniško-ralunalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gny-319022 Londero Aleksander, Gornje Duplje 77a, Duplje, diplomo Srednje železniške šole Ljubljana. gnk-319036 Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško, maturitetno spričevalo Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2002. gnt-319077 Majhenič Zlatko, Ješenca 2i, Rače, spričevalo OŠ Zg. Kungota, izdano leta 1975. m-145 Majhenšek Trnič Kristijan, Valvazorjeva 26, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer turistični tehnik, izdano leta 2009. m-187 Marič Tamara, Sevranska ulica 16, Odranci, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, smer medicinska sestra (smer 3+2), izdano leta 2010. m-126 Mavrič Franc, Radomerščak 51b, Ljutomer, spričevalo 3. letnika in zaključnega izpita Srednje kovinarske šole v Mariboru, poklic avtomehanik, izdano leta 1983. m-198 Mesarič Bojan, Ptujska cesta 53, Pragersko, spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1987, 1988, 1988. m-131 Mihelač Barbara, Kacova ulica 4, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2003, 2004, 2005. m-208 Možina Meta, Dolenčice 9, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2010. gnz-319071 Murko Aleš, Pobrežje 152/a, Videm pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in tehniške šole Ptuj, izdano leta 2001. gnu-319076 Murko Andrej, Trnovski vrh 26a, Trnovska vas, zaključno spričevalo - diplomo Gradbenega šolskega centra v Mariboru, poklic slikopleskar, izdano leta 1984. m-209 Nedeljko Natalija, Kuršinci 10, Mala Nedelja, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 2010. m-162 Nevreden Dragica, Vrtovin 114C, Črniče, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol (frizerska šola), izdano leta 1980. gnr-319154 Odlazek Jereb Darja, Grčarevec 4, Logatec, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije, izdano leta 1992/1993-1996, izdano na ime Odlazek Darja. gnx-319223 Okleščen Matej, Košenice 97, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole Grm Novo mesto, Srednje poklicne šole, izdano leta 2002/2003, št. II-D/88. gnm-319059 Osredkar Tjaša, Vaše 30b, Medvode, spričevalo 7. razreda OŠ Preska, izdano leta 2009. gnv-319075 Ozimc Boštjan, Pešpot 7, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole Maribor, poklic avtomehanik, št. 50/95-110-IE/3S-2422, izdano leta 1995. gni-319063 Peharda Ivan, Štrekljeva 24, Maribor, diplomo IKŠ pri Tam, izdano leta 1981. m-150 Pernek Darinka, Ob ribniku 42 a, Maribor, zaključnega spričevala Šolskega centra za blagovni promet, smer tehnična stroka, izdano leta 1981. m-178 Petrič Boštjan, Mali Ločnik 26, Turjak, indeks, št. 12160150316, izdala Višja strokovna šola v Ljubljani, leto izdaje 2009. gnh-319064 Pirjevec Neva, Gradišče 18, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za zdravstvo in družboslovje Nova Gorica, št. 465, izdano leta 1982. gnz-319221 Plečko Tomislav, Česnikova ulica 22, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano leta 1978. gnd-319068 Postružnik Gregor, Zg. Porčič 57, Sv. trojica v Slov. Goricah, spričevalo 2. letnika strojni tehnik PTI, Tehniškega šolskega centra Maribor, izdano leta 2010. m-182 Postružnik Gregor, Zg. Porčič 57, Sv. trojica v Slov. Goricah, spričevalo zaključnega 5. letnika Srednje strojne šole Maribor, izdano leta 2010. m-168 Potočnik Igor, Neratova ulica 3, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ Maribor, smer elektrikar energetik, izdano leta 1993, 1994, 1995. m-158 Poznič Anja, Medetova ulica 3, Kranj, spričevalo 7. razreda OŠ Stražišče Kranj, izdano leta 2009. gnj-319087 Prašnički Peter, Trdinova 8, Krško, diplomo Srednje šole Brežice, št. 36, izdano 11. 6. 1990. gnv-319150 Prevejšek Tadej, Gor. Lepa vas 8A, Krško, spričevalo 1. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto. gnv-319050 Primožič Matej, Prežihova 19, Maribor, spričevalo o maturi Srednje trgovske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2007. m-186 Puljič Demijan, Ptujska cesta 38, Rače, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, smer tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2010. m-149 Qui Guanjun, Obrežna ulica 65, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, smer natakar, izdano leta 2007. m-212 Rašl Davorin, Žabjak 27, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor št. 1509/97, poklic tesar opažev, izdano leta 1997. m-160 Razpet Bojan, Ravne pri Cerknem 44, Cerkno, spričevalo 1., 2., 3. in zaključno spričevalo Srednje šole Jurija Vege Idrija. gnt-319052 Romih Dejan, Mrzla Planina 45, Zabukovje, indeks, št. 11140120942, izdala ETRŠ Brežice, višja strokovna šola, leto izdaje 2007/2008. gnq-319155 Rozman Aljoša, Rogaška cesta 56, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1992, 1993. m-129 Samec Iztok, Partizanska 2, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. I-TZN/22, izdano leta 1999/2000. gnl-319060 Samec Iztok, Partizanska 2, Murska Sobota, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. I-TZN/22, izdano leta 2000/2001. gnk-319061 Sapač Žalik Sebastjan, Stara ulica 3, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ izdala III. OŠ Murska Sobota, izdano leta 2004. gnn-319033 Senekovič Kim, Besednjakova ulica 3, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2007. m-163 Senekovič Patricija, Gočova 15, Sv. trojica v Slov. Goricah, spričevalo 3. in 4. letnika Škofijske gimnazije v Mariboru, izdano leta 2005, 2006. m-142 Smajić Almina, Žabjek 4, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za stor. dejavnosti in logistiko Celje št. 1, izdano leta 2006/2007. gnb-319224 Smontara Alen, Celjska 9, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, smer tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2010. m-152 Stegne suzana, Tinjska gora 3, Zgornja Ložnica, spričevalo 5. letnika Zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2009. m-138 Stele Špela, Jamova cesta 48, Ljubljana, indeks, št. 61226476, izdala Filozofska fakulteta Maribor. gnp-319206 Šega Milan, Sele 62, Pragersko, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1985. m-192 Šepetavc Andraž, Kozlovičeva 25, Koper - Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper, izdano leta 2003. gns-319053 Šepetavc Nina, Ulica Stanka Škalerja 17, Brežice, spričevali 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo, izdala Gimnazija Brežice, leta 2003 in 2004. gnb-319074 Šestanj Martin, Zamušani 21, Gorišnica, zaključno spričevalo Srednje živilske šole Maribor, smer mesar, izdano leta 1993. m-213 Šeško Horvat Sabina, Ulica 30. maja 1a, Limbuš, indeks, št. 59040571, izdala VŠUP Novo mesto. m-174 Šetar Sanja, Stari log 15, Pragersko, potrdilo o opravljeni maturi Srednje šole za oblikovanje Maribor, poklic modni oblikovalec, izdano leta 2007. m-172 Šimenc Maja, Pristava 2, Mengeš, spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2004. gno-319207 Špehar Marija, Gor. Radenci 8, Stari trg ob Kolpi, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kočevje, izdano leta 1985. gnk-319211 Šušteršič Yannick, Rusjanov trg 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2005. gnc-319069 Toplak Sebastijan, Zg. Hoče 59, Hoče, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1992. m-191 Tratnik Davor, Stara cesta 1c, Ljutomer, spričevalo o končani šoli in zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, smer mizar tapetnik, izdano leta 1999, 1999. m-197 Ulčnik Marija, Rudarska cesta 23A, Senovo, zaključnega spričevala Srednje tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1985, izdano na ime Medvešek Marija. gns-319028 Vidovič Dušanka, Zakl 13b, Podlehnik, zaključni izpit Srednje frizerske šole Maribor, izdan leta 2002. m-167 Vidovič Karina, Dravinjski vrh 1, Videm pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2009. m-128 Vilčnik Thomas, Dornava 142b, Dornava, zaključno spričevalo Srednje šole Ptuj, smer avtokaroserist, izdano leta 2010. m-199 Vindiš Matjaž, Mala Varnica 44, Zgornji Leskovec, zaključno spričevalo poklicne tehniške in strojne šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 2000. m-180 Vouk Gašper, Cvetna ulica 2, Šentjur, spričevalo 1. letnika I. gimnazije v Celju, splošna gimnazija, razred športni, izdano leta 2010. m-193 Zakrajšek Marta, Podtabor 24, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Ljubljana, poklic kuharica, izdano leta 1970. m-200 Zupan Tadej, Polzela 178, Polzela, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne in tehniške rudarske šole, št. 680, izdano leta 2005, 2006. gnt-319152 Zupančič Olga, Preglov trg 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Josipa Jurčiča Stična, št. 11, izdano leta 1976, izdano na ime Ihan Olga. gny-319047 Žgajnar Samo, Prešernova ulica 24, Maribor, maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m-136