Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 29-11 Ob-2358/11 , Stran 775
Št. 29-11 Ob-2358/11
V skladu s sklepom sprejetim dne 8. 3. 2011 na 19. dopisni seji, Nadzorni odbor Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 “Evropsko teritorialno sodelovanje 2007–2013”, objavlja
javni razpis
za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju, ki bodo sofinancirani v okviru navedenega programa, v skladu s postopki in značilnostmi opredeljenimi v Operativnem programu.
Del 1 – Predmet javnega razpisa in splošne določbe 1. Okrajšave Za namene tega javnega razpisa se uporabljajo sledeče okrajšave: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Pravna podlaga Pravna podlaga tega javnega razpisa zajema: a) zakonodajo Skupnosti: – Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija 2006), in zlasti člen 17 in 20 o odgovornostih organa za potrjevanje in držav članic, kakor tudi končnih upravičencev glede sistema spremljanja in nadzora; – Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (UL L št. 126 z dne 21. maja 2009); – Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija 2006); – Uredbo Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (UL L št. 348 z dne 24. decembra 2008); – Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L št. 94 z dne 8. aprila 2009); – Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 371 z dne 27. decembra 2006); – Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 250 z dne 23. septembra 2009); – Uredbo (EU) št. 539/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem; – Prilogo I Odločbe Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3473); – Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 248 z dne 16. septembra 2002); – Direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter druge ustrezne direktive in uredbe na področju javnih naročil, kakor tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih direktiv; – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007 in dopolnjen z Odločbo št. K(2010) 2343 z dne 20. aprila 2010; – Zakonodajo EU, ki določa predpise na področju državnih pomoči: – Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah); – Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 (de minimis); – Okvir skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije 2006/C 323/01 z dne 30. decembra 2006; – Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja 2008/C 82/01 z dne 1. aprila 2008; – »Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi« – Sporočilo Komisije 2009/C 83/01 in posledični ukrepi. b) Državno in deželno zakonodajo: Za Republiko Slovenijo: – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10); – Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10); – Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09); – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 45/10); – Nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja. Za Republiko Italijo: – Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega proračuna; – Zakon št. 241/1990, ki določa splošna pravila o upravnih postopkih, dopolnjen z zakonom št. 15/2005 in Zakonom št. 69/2009; – Zakon št. 266/2005, ki ureja pripravo letnega in večletnega državnega proračuna (finančni zakon 2006); – Zakonodajni odlok št. 163 z dne 12. aprila 2006 “Zakon o javnem naročanju del, storitev in blaga v skladu z Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES”; – Delibera CIPE št. 174 z dne 22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013; – Delibera CIPE št. 166 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013; – Delibera CIPE št. 158 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 za Cilj 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”; – Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija 2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241 z dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio-strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013; – Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008 italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE) in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek za politiko na področju strukturnih skladov EU, o izvajanju programov v okviru Cilja 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje” 2007–2013; – Odlok predsednika Republike št. 196 z dne 3. oktobra 2008 (Uradni list št. 294 z dne 17. decembra 2008). Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ki določa pravila upravičenosti izdatkov v okviru programov, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov, v programskem obdobju 2007–2013. Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, Organ upravljanja programa: – Deželni zakon št. 18 z dne 27. marca 1996, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z deželnim zakonom št. 4 z dne 17. februarja 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve; – Deželni zakon št. 21 z dne 8. avgusta 2007 in št. 7 z dne 20. marca 2000 ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih organov in deželnih organov, odobren z Odlokom predsednika dežele št. 0277/PRES z dne 27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve; – Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija 2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji. Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/EGS, 79/409/EGS, 2006/54/ES in Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007), objavljen v redni Prilogi deželnega uradnega lista št. 16, z dne 25. julija 2008, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; – Pravilnik o upravljanju in izvajanju Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 za izvajanje 38. člena deželnega zakona št. 7 z dne 21. julija 2008 (zakonodaja Skupnosti 2007) odobren z Odlokom predsednika dežele št. 42-2009, objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 8 z dne 25. februarja 2009; – Deželni zakon št. 22 z dne 29. decembra 2010 (finančni zakon 2011). Glede upravičenosti izdatkov je potrebno uporabljati veljavna pravila Skupnosti in nacionalna pravila. Dodatne podrobnosti so navedene v Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti (Priloga 4) in v Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov (Priloga 5). V javnem razpisu navedena pravna podlaga se navezuje na trenutno veljavno zakonodajo Evropske unije, zakonodajo Republike Slovenije in državno ter deželno zakonodajo Republike Italije. 3. Predmet javnega razpisa 1. Javni razpis ureja sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, tj. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja” in specifičnim ciljem programa: “zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo; povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe; izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili obstoječe ovire; izboljšati učinkovitost in uspešnost programa”. 2. Sofinancirani projekti morajo prispevati k uresničevanju ciljev predvidenih v sledečih prednostnih nalogah Operativnega programa: – Prednostna naloga 1 “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”; – Prednostna naloga 2 “Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”; – Prednostna naloga 3 “Socialna integracija”. Sofinancirani projekti se morajo nanašati na samo eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog ter prispevati k uresničevanju operativnih ciljev posamezne prednostne naloge z izvajanjem ene ali več v okviru prednostnih nalog opisanih aktivnosti. V primeru, da se načrtovane projektne aktivnosti nanašajo na izvedbo aktivnosti povezanih z več kot eno prednostno nalogo, se izbere samo tisto prednostno nalogo pri kateri načrtovane aktivnosti prevladujejo. 3. Aktivnosti predloženih projektnih predlogov se lahko nanašajo posebej na – v okviru prednostne naloge 1: – Integrirane rešitve za koordinirano upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih voda in morskega ekosistema; – Varovanje okolja pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem; – Smotrnejša uporaba energetskih virov, zmanjšanje porabe energije na čezmejnem območju in povečanje rabe obnovljivih virov energije; – Izboljšanje dostopnosti transportnih sistemov z uvajanjem javnega prometa ter povečanje integracije med mesti in podeželjem z naložbami v modernizacijo lokalnih infrastruktur; – v okviru prednostne naloge 2: – Skupne pobude za spodbujanje poslovnih aktivnosti, raziskav in razvoja, novih delovnih mest, tudi na obrobnih in podeželskih območjih, s posebnim poudarkom na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo; – Skupen razvoj čezmejnega turizma z uporabo integriranega pristopa in vzpostavljanjem grozdov, ob upoštevanju horizontalne integracije z drugimi sektorji, ki povečujejo konkurenčnost turističnega sektorja, predvsem v povezavi s trženjem tipičnih proizvodov; – v okviru prednostne naloge 3: – Izboljšanje čezmejnega sistema komunikacijskih in informacijskih aktivnosti prek obstoječih in novih kanalov temelječih tudi na informacijsko–telekomunikacijskih tehnologijah, s posebnim poudarkom na sodelovanju z italijansko in slovensko manjšino (TV, radio, časopisi, revije, elektronski mediji); – Skupna priprava in izmenjava kulturnih in umetniških produkcij (gledališče, glasba, multimedijska in vizualna umetnost, literatura); – Skupni raziskovalni oziroma izobraževalni programi na področju okolja, zgodovine, kulturne dediščine in drugih izbranih tem upravičenega območja določenega z javnim razpisom; – Ukrepi za olajšanje dostopa prebivalcev do zdravstvenih storitev z boljšo izkoriščenostjo obstoječe zdravstvene in socialne infrastrukture; – Aktivnosti za boljšo integracijo “prikrajšanih” skupin in vzpostavitev skupnih storitev in drugih skupnih ukrepov za podporo družinam v stiski. 4. Razpisna dokumentacija in način izmenjave informacij 1. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu. Priloge k razpisu so sestavni del tega javnega razpisa. 2. Izmenjava informacij in dokumentacije poteka s priporočeno poštno pošiljko s povratnico. Organ upravljanja, po lastni presoji, lahko informacije posreduje tudi preko faksa. 5. Projekti upravičeni do sofinanciranja 1. Do sofinanciranja so upravičeni projekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – pri pripravi vloge in izvajanju projekta morata sodelovati vsaj dva partnerja, en slovenski in en italijanski; – izpolnjevati mora vsaj dva pogoja, ki jih določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje(*1); (*1) Za podrobnejši opis pogojev glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov (Priloga 5) ter Seznam postopkovnih meril in meril za izbor (Priloga 6). – razviden mora biti čezmejni značaj tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor tudi partnerstva, v skladu s smernicami in značilnostmi opredeljenimi v Operativnem programu(*2); (*2)  Glej Operativni program, poglavje 3.a “Strateške smernice Skupnosti na področju čezmejnega sodelovanja”. – spoštovati mora načelo prepovedi “večkratnega financiranja”; – spoštovati mora merilo, ki določa, da za isti projektni predlog ni mogoče zaprositi za sofinanciranje v okviru različnih programov oziroma različnih finančnih instrumentov, ki uporabljajo sredstva Skupnosti, nacionalna in deželna sredstva; – celotni skupni upravičeni izdatki projekta so: – za prvo prednostno nalogo: od vključno najmanj 500.000,00 EUR do vključno največ 1.500.000,00 EUR; – za drugo prednostno nalogo: od vključno najmanj 150.000,00 EUR do vključno največ 1.000.000,00 EUR; – za tretjo prednostno nalogo: od vključno najmanj 150.000,00 EUR do vključno največ 1.000.000,00 EUR. 2. V primeru, da skupna vrednost upravičenih izdatkov presega zgoraj navedene najvišje vrednosti, razlika presežne vrednosti upravičenih izdatkov glede na zgoraj navedeno najvišjo vrednost ne bo sofinancirana. Projekt bo zavrnjen kolikor upravičenec ne bo predložil novega Opisa stroškovnega načrta, spremenjenega v skladu z zahtevami Organa upravljanja. 3. Odstopanja od najvišjih vrednosti skupnih upravičenih izdatkov, navedenih v prvem odstavku tega poglavja, so mogoča le v primeru, ko so v okviru projekta predvidene investicije in so upravičeni izdatki zanje enaki ali presegajo 50% celotne vrednosti upravičenih izdatkov projekta. V tem primeru se skupna vrednost upravičenih izdatkov projekta lahko poveča do največ 100% glede na najvišje vrednosti skupnih upravičenih izdatkov navedene v prvem odstavku tega poglavja. 4. Projekt lahko traja največ 30 mesecev od dneva sklenitve Pogodbe o dotaciji sofinanciranja. 6. Upravičeno območje Upravičeno območje tega javnega razpisa vključuje (21. točka Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006): – v Republiki Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija, Gorenjska statistična regija; – v Republiki Italiji: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina. 7. Upravičeni subjekti(*3) (*3)  Za podrobnejši opis o upravičenosti prijaviteljev in partnerjev glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, del A (Priloga 5). 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vodilni partnerji in projektni partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto na upravičenem območju določenem v 6. poglavju tega javnega razpisa. 2. Ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) ter državne in deželne raziskovalne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v javnem razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta. 3. V skladu z 20. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 se uporablja načelo vodilnega partnerja(*4). (*4)  Za podrobnejši opis načela vodilnega partnerja glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, del A.1 (Priloga 5). 4. V skladu z Operativnim programom seznam potencialnih vodilnih ali projektnih partnerjev v okviru posamezne prednostne naloge vključuje: – Prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, strokovna združenja; – Prednostna naloga 2: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) in raziskovalne ustanove, znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, industrijske cone, gospodarske zbornice, strokovna združenja, ustanove za strokovno usposabljanje; – Prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v tem javnem razpisu: oddelki fakultet) in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove za strokovno usposabljanje. Del 2 – Merila za izbor projektov 8. Formalna administrativna ustreznost in upravičenost projekta 1. Upravičeni so projekti, ki izpolnjujejo pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti: a) pravočasna predložitev vloge; b) predložitev vloge na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije; c) popolnost vloge: Prijavnica, Opis stroškovnega načrta, Pisma o nameri, dokumentacija o finančni sposobnosti, druga zahtevana dokumentacija za potrebe ocenjevanja vloge; d) izpolnjevanje formalnih pogojev predložene vloge: zaprta ovojnica, navedba naziva in naslova pošiljatelja, akronim projekta, pripis “NON APRIRE – BANDO PUBBLICO/Ne odpiraj – javni razpis 03/2011 CBC IT-SI 2007–2013”; v posamezni ovojnici se lahko posreduje samo en projekt; e) izpolnjevanje drugih formalnih pogojev: žigosana in podpisana vloga s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja oziroma pooblaščene osebe; kopija (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta odgovorne osebe (v primeru pooblaščene osebe, kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta le-te); v primeru podpisa s strani pooblaščene osebe tudi pooblastilo; f) navedba prednostne naloge v katero se uvršča projektni predlog; g) utemeljitev “čezmejnega značaja” projektnega predloga, ki zadosti zahtevi po skladnosti projektnega predloga z omenjenim značajem; h) izpolnjevanje vsaj dveh pogojev, ki jih določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje; i) skladnost vrednosti projekta z minimalno določeno vrednostjo upravičenih izdatkov; j) sedež ali vsaj ena organizacijska enota vodilnega partnerja in vsakega projektnega partnerja v upravičenem območju; k) prijavitelj se uvršča v eno izmed tipologij navedenih v 7. poglavju tega javnega razpisa; l) za slovenske vodilne in projektne partnerje: zagotavljanje lastnega sofinanciranja za javne subjekte; m) finančna sposobnost vodilnega partnerja; n) spoštovanje načela prepovedi “večkratnega sofinanciranja”; o) spoštovanje merila, ki določa, da za isti projektni predlog ni mogoče zaprositi za sofinanciranje v okviru različnih programov oziroma različnih finančnih instrumentov, ki uporabljajo sredstva Skupnosti, nacionalna in deželna sredstva. 9. Merila za ocenjevanje kakovosti projekta Projektni predlogi, ki izpolnjujejo pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo posredovani v postopek ocenjevanja kakovosti in ocenjeni v skladu s sledečimi merili(*5): (*5) Glej Prilogo 6, del B. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Upravičeni projektni predlogi bodo uvrščeni na prednostno lestvico posamezne prednostne naloge, če bodo dosegli najmanj 75 točk, pri čemer je potrebno zbrati najmanj 50%+1 točk v vsaki posamezni skupini meril (B.1, B.2, B.3, B.4). 10. Prednostna merila V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo prednost dodeljena najprej vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”; v primeru, da ima še vedno več vlog enako število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk v delu “Dodana vrednost projekta”; v primeru, da ima več vlog še vedno enako število točk, bo prednost dodeljena vlogam, ki so zbrale najvišje število meril glede na posamezno prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se bo upošteval datum predložitve vloge, pri čemer bo prednost imela vloga, ki je prej prispela na navedeni naslov. Del 3 – Razpoložljiva sredstva in upravičeni izdatki 11. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja 1. Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz ESRR v višini največ do 85% javnih sredstev, največ do 15% sredstev pa se zagotavlja iz nacionalnih javnih virov. 2. V okviru javnega razpisa so razpoložljiva sredstva v višini 17.564.389,92 EUR, kar predstavlja kumulativni znesek predvidenih sredstev za leto 2012 (40,07%) in 2013 (50,35%) spodaj navedenih prednostnih nalog v skladu z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa. 3. Sredstva so porazdeljena po posameznih prednostnih nalogah, kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Nacionalno javno sofinanciranje (15%) na državni ravni v Italiji bo italijanskim partnerjem zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE) preko svojega rotacijskega sklada v skladu z zakonom št. 183/1987. 5. Slovenski javni partnerji(*6) morajo del upravičenih izdatkov sofinancirati iz lastnih virov v višini 5%, preostalih največ 10% nacionalnega javnega sofinanciranja bo zagotovil slovenski nacionalni organ programa – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru proračunske postavke “PP6513 – nacionalno sofinanciranje Cilja 3”. V primeru zasebnih slovenskih partnerjev bo največ do 15% nacionalnega javnega sofinanciranja zagotovil slovenski nacionalni organ programa – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru proračunske postavke “PP6513 – nacionalno sofinanciranje Cilja 3”. (*6)  V skladu s finančnim načrtom Operativnega programa (poglavje 5.b) javnih sredstev ni mogoče nadomestiti z zasebnimi sredstvi. 12. Upravičeni izdatki 1. Sofinanciranje je možno samo za kategorije izdatkov, ki so upravičene v okviru tega javnega razpisa. 2. V okviru Operativnega programa so upravičeni do sofinanciranja projektni izdatki nastali v obdobju med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015. 3. V okviru tega javnega razpisa so upravičeni izdatki na ravni projekta, kot sledi: a) pripravljalni izdatki nastali med 1. januarjem 2007 in dnem predložitve Prijavnice, v višini največ do 5% skupnih upravičenih izdatkov, vendar ne več kot 20.000 EUR ter b) projektni izdatki, ki niso vključeni v kategorijo “pripravljalni izdatki”, nastali med 23. aprilom 2010 in dnem zaključka izvajanja projektnih aktivnosti. 13. Poročanje in predložitev zahtevkov za izplačilo 1. Dvakrat letno (30. aprila in 15. septembra) je potrebno nastale projektne izdatke vključiti v poročila in zahtevke za izplačilo v skladu s sledečo dinamiko: najmanj 10% vseh upravičenih izdatkov mora biti vključenih v poročilo in zahtevek za izplačilo, ki se Organu upravljanja predloži v desetih mesecih po podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja; 50% v naslednjem letu in preostalih 40% do zaključka projekta. Del 4 – Razpisni postopek 14. Rok in način predložitve projektnih predlogov 1. Po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu prijavitelji predložijo vloge Organu upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, via Udine 9, 34132 Trieste, Italia, najkasneje do vključno 25. maja 2011, do 16. ure. Poslovni čas Glavne direkcije za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU: od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 12.30. 2. Vloga podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja, mora biti predložena izključno na predpisanih in v celoti izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije (Priloga: Prijavnica). Razpisna dokumentacija je dostopna na uradni spletni strani programa. 3. Vloga, ki ne bo predložena na obrazcih razpisne dokumentacije, bo zavrnjena. 4. Vloga mora vsebovati vso dokumentacijo navedeno v 15. poglavju tega javnega razpisa. Nepopolne vloge bodo zavržene/zavrnjene. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z navedbo naziva in naslova pošiljatelja, akronima projekta in pripisa “Non aprire-bando pubblico/Ne Odpiraj – Javni razpis 03/2011 CBC IT-SI 2007–2013”. Posamezna ovojnica lahko vsebuje samo en projektni predlog. 5. Vloge prispele po predvidenem roku bodo zavržene, tudi če so bile odposlane pred rokom oddaje. Odgovornost za pravočasno oddajo vlog je izključno na strani pošiljatelja. 15. Vloga in razpisna dokumentacija 1. Vloga mora vsebovati: a) Prijavnico (Priloga 1), ki mora biti v celoti izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku v skladu z Navodili za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov (Priloga 5). Prijavnica mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja. K podpisu je potrebno priložiti kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta odgovorne osebe. V primeru, da je Prijavnica podpisana s strani pooblaščene osebe, je potrebno priložiti tudi pooblastilo skupaj s kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta pooblastitelja in pooblaščenca; b) Opis stroškovnega načrta (Priloga 2), ki mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem in italijanskem jeziku; c) Pisma o nameri (Priloga 3) VP in vsakega projektnega partnerja, ki morajo biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe VP oziroma odgovorne osebe posameznega projektnega partnerja. V primeru, da je Pismo o nameri podpisano s strani pooblaščene osebe, je potrebno priložiti pooblastilo. K Pismu o nameri je potrebno priložiti kopijo (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta podpisnika; d) Izjavo o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih (Priloga 10) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo(*7); (*7)  Za definicijo majhnih in srednje velikih podjetij glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008. e) dokumente, ki dokazujejo finančno sposobnost, kot je navedeno v Prijavnici, del A “Trajnost/Finančna sposobnost”(*8); (*8)  Za podrobnejši opis glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, del A (Priloga 5). f) dovoljenja ali druge dokumente, ki so potrebni v okviru posameznih pravnih postopkov, ali vloge za izdajo le-teh, kot je navedeno v delih D.1 in D.2 Prijavnice. Obvezno dokumentacijo navedeno v zgornjih točkah od a) do f) se lahko dopolni z drugimi dokumenti, če so ti potrebni za obravnavo vloge (na primer: akt o ustanovitvi začasnega združenja med podjetji, interne pravilnike javnih institucij, pooblastilo za podpisovanje). 2. V primeru, da vloga ob predložitvi ne bo vsebovala enega ali več dokumentov navedenih v točkah od a) do f) tega poglavja, bo izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. 3. V primeru, da bodo dokumenti navedeni v prvem odstavku tega poglavja pripravljeni ali izpolnjeni nepopolno, lahko Organ upravljanja prijavitelja zaprosi za dopolnitve dokumentacije in/ali pojasnila. Poziv za dopolnitve in/ali pojasnila bo posredovan s strani Organa upravljanja s priporočeno poštno pošiljko (predhodno bo posredovan tudi po elektronski pošti), in sicer na naslov naveden v Prijavnici. Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov v roku desetih delovnih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. V primeru nespoštovanja predvidenega roka, bodo vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Dodatne dopolnitve in/ali pojasnila, ki bodo prispele po navedenem roku ne bodo upoštevane. 4. Dokumenti navedeni v točkah od a) do c) prvega odstavka tega poglavja morajo biti predloženi v slovenskem in italijanskem jeziku. Dokumentacijo je potrebno posredovati v oblikah navedenih v nadaljevanju: a) Prijavnico in vse zahtevane priloge v enem originalnem tiskanem izvodu; b) Prijavnico in Opis stroškovnega načrta v elektronski različici na CD-ju ali USB ključu, in sicer Prijavnico v formatu word oziroma računalniškem programu za urejanje besedil, Opis stroškovnega načrta pa v formatu excel oziroma računalniškem programu za urejanje preglednic. Elektronska različica mora biti enaka tiskanemu izvodu. V primeru neskladnosti velja dokumentacija v tiskanem izvodu; c) dokumente navedene v točkah od c) do f) prvega odstavka tega poglavja, je potrebno posredovati tudi v skenirani različici na CD-ju ali USB ključu. Elektronska različica mora biti enaka tiskanemu izvodu. V primeru neskladnosti velja dokumentacija v tiskanem izvodu. Dokumenti navedeni v točkah od d) do f) prvega odstavka tega poglavja so lahko predloženi le v slovenskem ali italijanskem jeziku. Dokumentacijo v elektronski različici se lahko dopolni na podlagi poziva Organa upravljanja. Poziv bo posredovan s priporočeno poštno pošiljko (predhodno bo posredovan tudi po elektronski pošti), in sicer na naslov naveden v Prijavnici. Dopolnitve morajo prispeti na zahtevani naslov v roku desetih delovnih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. V primeru nespoštovanja predvidenega roka, bodo vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. 5. Deli dokumentacije, ki ne bodo razpoložljivi v slovenskem in italijanskem jeziku, ne bodo ocenjeni. 16. Postopek izbora, priprava prednostne lestvice in odobritev sofinanciranja 1. Ocenjevanje vlog bo izvedeno, kot je opredeljeno v Operativnem programu, na podlagi pogojev in meril, določenih v Prilogi 6. 2. Predmet ocenjevanja so dokumenti navedeni v točkah od a) do f) prvega odstavka 15. poglavja tega javnega razpisa, vključno z morebitnimi dopolnili v skladu z določili prvega odstavka 15. poglavja. 3. Vloge morajo izpolnjevati pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (Priloga 6, del A.1 in A.2 – merila formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti). 4. Po zaključku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti Nadzorni odbor potrdi sezname ocenjenih vlog za vsako prednostno nalogo posebej. 5. Na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, bodo v roku 10 delovnih dni od datuma odobritve s strani Nadzornega odbora objavljeni seznami upravičenih in neupravičenih vlog, ki se posredujejo v ocenjevanje kakovosti vlog. 6. Vodilni partnerji bodo z uradnim dopisom (priporočeno poštno pošiljko) v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora obveščeni o rezultatih preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, vključno z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo v primeru neupravičenih vlog. 7. Upravičenim projektom bo odobreno sofinanciranje do porabe razpisanih sredstev, v skladu z uvrstitvijo le-teh na odobreni in potrjeni prednostni lestvici. 8. V primeru, da zaradi nezadostnih razpisanih sredstev zadnjega upravičenega projekta na posamezni prednostni lestvici ni mogoče sofinancirati v celoti, se lahko odobri delno sofinanciranje. 9. Vodilni partner lahko delno sofinanciranje projekta zavrne. 10. V primeru ko upravičenec v roku 15 dni od prejema obvestila ne sporoči odločitve o sprejemu delnega sofinanciranja, se sofinanciranje dodeli prvemu naslednjemu upravičenemu projektu na prednostni lestvici. 11. Vodilni partnerji bodo z uradnim dopisom (s priporočeno poštno pošiljko) obveščeni o rezultatih ocenjevanja v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora. 12. V roku 10 delovnih dni od datuma odobritve s strani Nadzornega odbora bodo v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, objavljene končne prednostne lestvice projektov z navedbo projektov izbranih za sofinanciranje v skladu z odobritvijo Nadzornega odbora. Objavljen bo tudi seznam neupravičenih projektov. 13. Vodilni partnerji odobrenih projektov za sofinanciranje podpišejo Pogodbo o partnerstvu (Priloga 8) z vsemi partnerji projekta. En originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredujejo Organu upravljanja v roku 30 dni od prejema obvestila o odobritvi sofinanciranja. 14. Vodilni partnerji lahko z utemeljitvijo zaprosijo Organ upravljanja za podaljšanje roka določenega v 13. odstavku tega poglavja. Organ upravljanja lahko navedeni rok podaljša za največ dodatnih 30 dni. 15. V primeru nespoštovanja rokov navedenih v 13. in 14. odstavku tega poglavja se sofinanciranja ne dodeli. 16. Slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji bodo istočasno prejeli obvestilo o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in bodo nato povabljeni k podpisu Pogodbe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike. 17. Vodilni partnerji morajo v roku 30 dni od roka predvidenega v 13. odstavku tega poglavja podpisati Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, sicer jim sofinanciranje ne bo dodeljeno. Podpis Pogodbe o dotaciji sofinanciranja je možen šele po predložitvi podpisane Pogodbe o partnerstvu. 18. Slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji bodo v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora prejeli obvestilo o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na podlagi obvestila bodo nato slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike (Priloga 9). V primeru da je slovenski vodilni partner in projektni partner neposredni proračunski uporabnik, sklenitev Pogodbe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike ni potrebna. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo posredovala kopijo navedenega obvestila o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja tudi Organu upravljanja. Za slovenske vodilne in projektne partnerje se za postopke opisane v tem odstavku uporablja določila iz 13. in 14. odstavka tega poglavja. 17. Informacije o postopku in izjava o varovanju osebnih podatkov 1. Postopek ocenjevanja in izbora vlog se prične z dnem izteka roka predložitve vlog. 2. Postopek ocenjevanja, ki privede do objave prednostnih lestvic, traja 300 dni. 3. Postopek preverjanja formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog se prične naslednji dan po izteku roka za predložitev vlog in traja 120 dni. Po zaključku preverjanja formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog Nadzorni odbor odobri sezname ocenjenih vlog po posameznih prednostnih nalogah, ki se posredujejo oziroma se ne posredujejo v postopek ocenjevanja kakovosti vlog. Postopek ocenjevanja kakovosti vlog se prične naslednji delovni dan od datuma sprejetja sklepa s strani Nadzornega odbora in traja 180 dni. Po zaključku ocenjevanja kakovosti vlog Nadzorni odbor odobri prednostno lestvico ocenjenih projektnih predlogov za vsako posamezno prednostno nalogo. 4. Končni upravičenci morajo projektne aktivnosti izvesti v skladu z določili javnega razpisa, veljavnimi evropskimi, nacionalnimi in deželnimi zakoni, s posebnim poudarkom na tistih, ki se nanašajo na strukturne sklade, javna naročila, državne pomoči, varstvo okolja, enake možnosti in nediskriminacijo, informiranje in obveščanje javnosti. 5. Glede na zgornje navedbe, so upravičenci dolžni spoštovati določila 8. in 9. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 glede informiranja in obveščanja. 6. V skladu s 7.d členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 bo na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih sredstev. 7. Podatke, pridobljene s predloženimi projektnimi predlogi v okviru javnega razpisa, ki so potrebni za njihovo ocenjevanje, bo obravnavala pristojna direkcija Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov, le-ti se lahko v skladu z zakonodajo sporočijo katerim koli organom, ki jih imajo pravico pridobiti (italijanski Zakonodajni odlok, št. 196/2003). 18. Pristojni organ in kontaktni podatki 1. V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 7 z dne 20. marca 2000, je odgovorni organ Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavna direkcija za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU. Odgovorna oseba za izvedbo postopka: Laura Comelli, Organ upravljanja programa, tel. +39 040/377-59-74. Vse aktivnosti v okviru postopka, vključno z ocenjevanjem, izvaja Skupni tehnični sekretariat programa: Iztok Škerlič, Skupni tehnični sekretariat, tel. +39 040/377-59-87. Dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri: Skupnem tehničnem sekretariatu programa Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Glavna direkcija za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU via Udine 9, I-34132 Trst, Italija Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik), +39 040 377 5903-5993 (italijanski jezik) Faks: +39 040 377 5907 E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it Spletna stran programa: www.ita-slo.eu Slovenski info točki Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Regionalna pisarna Štanjel Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija Tel.: +386 5 7318 533 Faks: +386 5 7318 531 E-pošta: anton.harej@gov.si Spletna stran: http://www.svlr.gov.si, http://www.eu-skladi.si V primeru morebitnih sprememb zgoraj navedenih podatkov bodo le-te objavljene na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu. Upravičenci so dolžni spoštovati objavljene morebitne spremembe. 19. Spori 1. V primeru spora med strankami se uporablja italijansko zakonodajo. Pristojno je sodišče v Trstu. 2. Javni razpis je pripravljen v slovenskem in italijanskem jeziku. V primeru neskladnosti ali dvomov pri tolmačenju prevlada italijanski jezik. 20. Priloge Priloge so objavljene samo na uradni spletni strani programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, in na uradnih spletnih straneh partnerjev programa. 1. Prijavnica 2. Opis stroškovnega načrta 3. Vzorec Pisma o nameri za vodilne partnerje in projektne partnerje 4. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti 5. Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov 6. Seznam postopkovnih meril in meril za izbor 7. Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem (obrazce priložene k pogodbi je potrebno predložiti ob podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja) 8. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji 9. Vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike 10. Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008. 11. Izjava Deggendorf (predložiti ob podpisu Pogodbe o dotaciji sofinanciranja) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravno in regionalno politiko