Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 643/11 Ob-2459/11 , Stran 818
Št. 643/11 Ob-2459/11
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04), tretjega odstavka 8. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), šeste alineje prvega odstavka 15. in prvega odstavka 21. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/11), Svet slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije objavlja javni natečaj za delovno mesto direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije. 1. Za direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenski filmski center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije; – ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza tej izobrazbi v skladu z veljavnimi predpisi; – ima vsaj deset let delovnih izkušenj; – je strokovnjak s področja dela agencije; – obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni; – ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 2. Prijavi mora kandidat priložiti: – program dela in razvoja Slovenskega filmskega centra v naslednjih petih letih, glede na dejavnosti in naloge Slovenskega filmskega centra, skladno s 5. členom Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) ter 6. in 7. členom Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10); – izjavo, da je državljan Republike Slovenije; – notarsko overjeno dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe; – življenjepis kandidata z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno tudi, da je strokovnjak s področja dela agencije; – dokazilo, da obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni (kot potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika bo svet Slovenskega filmskega centra upošteval potrdila, ki jih izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika); – izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence. 3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo. 4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja«, na naslov: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38, 1000 Ljubljana, do vključno 6. 5. 2011. Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. 5. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 6. Na predlog sveta Slovenskega filmskega centra bo Vlada Republike Slovenije izbranega kandidata imenovala za direktorja za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, vendar največ enkrat. 7. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od imenovanja direktorja. 8. Dodatne informacije o javnem natečaju lahko kandidati dobijo na tel. 01/234-32-06 oziroma na elektronskem naslovu tajnistvo@film-center.si. Kontaktna oseba je Martin Steblovnik. 9. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije