Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 41/2011 Os-2453/11 , Stran 846
Dn 41/2011 Os-2453/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je po zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Redžić Ismail, Vodenska cesta 10, Trbovlje, ki ga zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 1, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident. št. 1871-2567-2.E – stanovanje št. 2, v 2. etaži, Vodenska cesta 10, Trbovlje, vpisani v vl. št. 3695/2, k.o. Trbovlje, dne 21. 3. 2011, pod št. Dn. 41/2011, začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 5/91, z dne 8. 11. 1991, in aneksa št. 1, z dne 27. 11. 1991, sklenjene med ABC Pomurka Trgovsko podjetje na veliko in malo, Prvi junij Trbovlje, kot prodajalcem, in Balžun Frido, Vodenska cesta 10, Trbovlje, kot kupcem, za stanovanje št. 2, v zgradbi Vodenska cesta 10, Trbovlje, Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini ident. št. 1871-2567-2.E – stanovanje, št. 2, v 2. etaži, Vodenska cesta 10, Trbovlje, vpisani v vl. št. 3695/2, k.o. Trbovlje – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Redžić Ismail, Vodenska cesta 10, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 5/91, z dne 8. 11. 1991, in aneksa št. 1, z dne 27. 11. 1991, kupoprodajne pogodbe, z dne 6. 4. 1999 in pogodbe o pripoznavi lastninske pravice z dne 14. 12. 2009. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 30. 3. 2011