Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2395/11 , Stran 826
Ob-2395/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji Kranj – Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 s parc. št. 791/6 (travnik površine 2.917 m2), parc. št. 23/1 (parkirišče – odprto skladišče površine 1.904 m2), parc. št. 14/3 (odprto skladišče površine 1.565 m2) in parc. št. 17/6 (pot površine 255 m2), vse k.o. Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, Marina. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.400.000,00 EUR. 2. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovna stavba »A«, na naslovu Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13, s poslovnimi prostori površine skupaj 1.501,84 m2 in zakloniščem površine 99,79 m2, s pripadajočim zemljiščem - stavbiščem s parc. št. 38/2 (površine 560,00 m2) v celoti in delom zemljišča-dvorišča s parc. št. 31/3, v deležu 1/3 od celote (dvorišča površine 1.239,33 m2), vse k.o. Primskovo. Stavba s poslovnimi prostori, z identifikacijsko številko stavbe 218-1 je bila zgrajena leta 1977 in bila delno obnovljena leta 2005; poslovno prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (elektrika, ogrevanje, voda ...), ki je sedaj skupna z drugim objektom (stavba B). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, Marina. Izhodiščna prodajna cena nepremičnin je 950.000,00 EUR. 3. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2, v 2. nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta, na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84 v zk podvložku št. 2733/83, k.o. Nova Gorica, in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81 vpisano v zk podvložku št. 2733/80, k.o. Nova Gorica, ter drugo parkirno mesto z oznako 2304-582-82, vpisano v zk podvložku 2733/81, k.o. Nova Gorica. Objekt v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Telekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36, Damjan. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 271.000,00 EUR. 4. Počitniški dom Savudrija, Odmarališka b.b. – počitniški dom tlorisne površine 276 m2, ki leži na zemljišču (stavbišču) s parc. št. 486 (površine 276 m2), k.o. Umag; ob objektu je funkcionalno zemljišče (dvorišče) s parc. št. 487 (površine 931 m2), k.o. Umag; obe parceli sta vpisani zk vložku št. 608, k.o. Umag, pri Okrajnem sodišču v Bujah. Objekt je zgrajen leta 1975; je masivne pritlične gradnje, ki je delno vkopan in obsega osrednji del, devet apartmajev in delno klet pod osrednjim delom. V objektu je skupno na razpolago 35 ležišč. Objekt nekaj let ni bil v uporabi. Objekt ima električno in vodovodno napeljavo; kanalizacija je speljana v javni kanalizacijski vod. Telekom Slovenije, d.d. je lastnik navedenih nepremičnin, vendar nepremičnine zemljiškoknjižno še niso dokončno urejene – v teku je postopek pridobitve pravnomočnosti sklepa o vpisu lastninske pravice. V primeru prodaje nepremičnin (izbranemu kupcu) se Telekom Slovenije, d.d. v kupoprodajni pogodbi zaveže, da bo na svoje stroške poskrbel za dokončni in pravnomočni vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije. Ogled nepremičnine je možen med 6. 4. 2011 in 10. 5. 2011, po predhodni najavi vsaj en dan prej, na tel. 00 385/98-98-12-560, Ivan. Izhodiščna prodajna cena nepremičnin je 366.300,00 EUR. Fiksna prodajna cena opreme je 3.900,00 EUR + DDV. 5. Hotelski kompleks Tisa, Hočko Pohorje – nepremičnine v hotelskem kompleksu Tisa se prodajo skupaj kot celota in v naravi predstavljajo objekt – hotel Tisa, na naslovu Hočko Pohorje 40, 2208 Pohorje, s pripadajočimi zemljišči s parcelnimi številkami 412/5, 412/4 in 412/2, vse pripisane zk vložku št. 94, k.o. Hočko Pohorje. Podatki o nepremičninah: – objekt – hotel Tisa, poslovne površine, v izmeri 2.042,22 m2, brez prostora Telekomove telefonske centrale, v izmeri 15,99 m2 (skupna površina vseh prostorov objekta 2.058,21 m2), kar predstavlja delež 9.921/10000 od celotne nepremičnine, na parc. št. 412/5; – zemljišče (poslovna stavba – stavbišče, dvorišče – parkirišče), parcelna številka 412/5, skupne površine 4.027,00 m2, se proda v deležu 9.921/10.000, od celote; – zemljišče (park – igrišča, travnik, pašnik, gozd) površine 11.043,00 m2 s parcelno številko 412/4, se proda v celoti; – zemljišče (pot – cesta, dostop do hotela) površine 822,00 m2 s parcelno številko 412/2, se proda v deležu 9.921/10.000, od celote. Osrednji nastanitveni objekt je etažnosti K+P+5. Hotel ima skupno kapaciteto 31 enot (65 osnovnih ležišč + 26 dodatnih ležišč). V nivoju kleti je na južni strani letna terasa in na vzhodni strani zelena terasa z otroškimi igrali in prostorom za piknike. V kleti objekta so prostori za smučarsko opremo, prostori za fitnes, savna, večnamenski družabni prostor in shrambe ter tehnični prostori za osebje in kuhinjo. V pritličju je recepcija, dnevni bar, restavracija, kuhinja ter pomožni prostori in sanitarije za goste. V nadstropjih so sobe in apartmaji. Glavni objekt ima notranje stopnišče in dvigalo. Hotel ima vso komunalno infrastrukturo (električno napeljavo, telefonsko-internetno napeljavo, vodovod, lasten sistem ogrevanja na plin ter sistem kanalizacije za meteorne in fekalne vode, ki so speljane v lastno čistilno napravo). Parkiranje je zagotovljeno ob dovozni cesti (dvorišču), neposredno pred hotelom. Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1957 kot počitniško rekreativni objekt za zaposlene ptt podjetij; kasneje je bi bil objekt večkrat parcialno obnovljen, celovito je hotel adaptiran in obnovljen v letih 2003–2006. Prodajalec in kupec bosta v kupoprodajni pogodbi posebej dogovorila služnostno pravico v korist Telekom Slovenije d.d., kot služnostnega upravičenca za dostop do telekomunikacijskega omrežja in naprav za potrebe obratovanja, vzdrževanja in nadzora, za dobo funkcioniranja tk omrežja in naprav, na zemljišču s parc. številko 412/4. Prodaja nepremičnin je vezana na prevzem 6 Telekomovih zaposlenih hotela Tisa – za kar prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo o prevzemu zaposlenih, ki bo podpisana hkrati s kupoprodajno pogodbo za nepremičnine. Skupaj z nepremičninami se proda vsa pripadajoča oprema (osnovna sredstva in drobni inventar). * V občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica je opredeljena raba prodajanih parcel – zemljišč na naslednji način: – parc. št. 412/5 – delno kot stavbno zemljišče na območju razpršene gradnje in poselitve (cca. 966 m2), delno pa kot drugo kmetijsko zemljišče (cca. 3.061 m2); – parc. št. 412/4 – delno kot najboljše kmetijsko zemljišče (cca. 6.097 m2) del pa kot drugo kmetijsko zemljišče (cca.4.946 m2); parc. št. 412/2 – v celoti kot gozdno zemljišče (površina 822 m2). Glede na opredelitev namenske rabe zemljišč (parcel, ki so predmet prodaje) v občinskem prostorskme načrtu Občine Hoče - Slivnica, ki so večinsko-pretežno opredeljena kot „kmetijska zemljišča“, je pri izvedbi postopka prodaje predmetnih nepremičnin in dokončni izbiri kupca potrebno upoštevati tudi določila Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB 1, Uradni list RS, št. 55/03). Ponudniki bodo obveščeni, kdaj bo na oglasni deski Upravne enote Maribor in na enotnem državnem portalu E-uprave objavljena ponudba prodaje predmetnih nepremičnin po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB 1, Uradni list RS, št. 55/03). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/234-17-36, Andreja. Izhodiščna prodajna cena nepremičnin skupaj znaša 2.240.000,00 EUR. Fiksna prodajna cena opreme je 160.000,00 EUR + DDV. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah, na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 10. 5. 2011. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 10. 05. 2011, do 12. ure. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko), – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo; – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne cene; – navesti popolne podatke o številki tekočega – transakcijskega računa (naziv banke in številka računa); – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list; – posebej dodatno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema najemnega razmerja in da bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije d.d. ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno pod zap. št. 3); – ponudnik mora v ponudbi izrecno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema šestih Telekomovih zaposlenih v hotelu Tisa in da sprejema vse pogoje, ki izhajajo iz pogodbe o prevzemu zaposlenih, ki jo bosta prodajalec in kupec sklenila istočasno ob podpisu kupoprodajne pogodbe za nepremičnino (v objavi navedeno pod zap. št. 5); – posebej dodatno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičninami (v objavi navedeno pod zap. št. 4 in pod. zap. št. 5). Drugi pogoji: Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru za nepremičnine od zap. 1 do zap. 4 (razen za nepremičnine pod zap. št. 5) obveščeni pisno, najpozneje do 30. 6. 2011. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma kupca za posamezno nepremičnino, v objavi navedene od zap. št. 1 do vključno zap. št. 4, bo odločala predvsem višina ponujene cene. Pri postopku izbire in dokončni določitvi kupca za nepremičnine pod zap. št. 5 (hotelski kompleks Tisa) bodo upoštevana tudi zakonska določila, ki predpisujejo postopek in način za prodajo kmetijskih zemljišč (Zakon o kmetijskih zemljiščih, ZKZ-UPB 1, Uradni list RS, št. 55/03). Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od 9. do 15. ure.
Telekom Slovenije, d.d.